INTERPELACJE – MARZEC 2011 R.

Gorlice, 31.03.2011 r.

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

INTERPELACJE – MARZEC

 

I

 

Proszę o informację jak się ma do ustawy Prawo zamówień publicznych powołanie przy Burmistrzu Gorlic Rady Gospodarczej, która ma być ciałem opiniodawczo – doradczym. Rada Gospodarcza jako organ doradczy przy Premierze ma swoje uzasadnienie, jednak działanie tego typu gremium w skali miasta, czy powiatu może budzić wątpliwości natury prawnej. Pod znakiem zapytania może stawiać rzetelność i bezstronność przeprowadzanych przetargów, zwłaszcza gdy będą do nich przystępować przedsiębiorcy będący członkami Rady i przedsiębiorcy, którzy do Rady nie należy. Korzystniejsze  dla wizerunku władz i ich wiarygodności byłoby, aby, jak dotąd, gorliccy pracodawcy kontynuowali działalność na rzecz Miasta w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości, które działa od lat przy Gorlickim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości.

 

II

 

1. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z 21.11.2008 r. trzymiesięczną służbę przygotowawczą na stanowisku Inspektora do spraw społecznych rozpoczęła i zakończyła pozytywnie zdanym egzaminem osoba wyłoniona w drodze ogłoszonego w październiku 2010 r. przez burmistrza Sterkowicza konkursu, (art. 19 ust. 3, 4,6). Wysokie kwalifikacje i zaliczony staż nie stał się jednak podstawą do przedłużenia umowy o pracę, co przewidziane jest ustawą. W styczniu 2011 r. ogłoszono konkurs na stanowisko Pełnomocnika do spraw społecznych. Zastępując słowo „inspektor” słowem „pełnomocnik” teoretycznie stworzono nowe stanowisko, związku z czym można było pominąć artykuł 15. ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych, który mówi, że jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jestzatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Wprowadzona zmiana spowodowała zlikwidowanie jednego stanowiska i stworzenie nowego. Niby wszystko zgodnie z przepisami, jednak tego typu zabiegi nie budzą zaufania do władzy, tym bardziej, że warunki konkursu zmieniano trzykrotnie. Zmiany dotyczyły wymagań i – co niepokojące – nie podwyższano poprzeczki, tylko ją zaniżano. W ogłoszeniach z 12 i 13 stycznia jako niezbędne podano wykształcenie wyższe. W ogłoszeniu z 14 stycznia wykształcenie wyższe było jedynie preferowane. Rozszerzeniu uległ również profil wykształcenia. Kluczowymi w tym przypadku są wyrazy wymagane i preferowane. Wyraz preferowane pozwala zatrudnić osobę bez wyższego wykształcenia i wskazanego kierunku studiów. Chaos wprowadzony przy publikowaniu warunków konkursu wywołuje podejrzenia dotyczące prawidłowości i bezstronności w realizacji zapisów ustawy o pracownikach samorządowych art. 1 oraz artykułu 6 ust. 3 dotyczących kwalifikacji wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Burmistrz ma prawo realizować swoją wizję, jednak zastosowany w tym przypadku wybiegformalno-prawny budzi mój sprzeciw, ponieważ jest prostym sposobem do zwalnianianiewygodnych pracowników, bez potrzeby uzasadniania ich zwolnienia i zatrudniania innych.

2. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki przeprowadzonej w 2010 r. kontroli sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze w wybranych samorządach. Wśród wykazanych nieprawidłowości podano między innymi:

  • Kwalifikowanie merytoryczne kandydatów weryfikowane o nieprotokołowane ustne odpowiedzi na pytania.
  • Dokonywanie oceny kandydatów całym składem komisji rekrutacyjnej; nie ustalenie przy tym zasad naliczania punktów oraz gradacji pożądanych cech jakimi powinien się egitymować kandydat.

Z umieszczonej na stronach miasta informacji Burmistrza o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora OSiR w uzasadnieniu podano: Żaden z kandydatów nie otrzymał w drugiejturze głosowania większości głosów. Porównując treść uzasadnienia z protokołem NIK można domniemywać, że konkurs nie był przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, co mogło być skutkiem nieprawidłowego sformułowania Zarządzenia Nr 18/2011 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2011 r. i załącznika nr 2 tj. Regulamin konkursu.

3. Kolejna nieprawidłowość wymienianą w cytowanym raporcie dotyczy braku ofert kandydatów, którzy bez powodzenia startowali w naborach na urzędnicze stanowiska, gdyż zwrócono im dokumenty. Takie rozwiązanie stoi w sprzeczności z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu oraz z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych, zgodnie z którymi dokumentacja ta stanowi akta sprawy i winna być przechowywana przez okres 2 lat.

4. Kolejna wskazywana nieprawidłowość dotyczy wyłaniania w drodze otwartego konkursu jako najlepszych kandydatów osób, których zatrudnienie poprzedzone było wykonywaniem pracy na tych stanowiskach na podstawie umów zawartych na zastępstwo, co niesie ze sobą podejrzenie, że kryteria były dopasowane pod konkretnych kandydatów. Niestety, tego typu skargi kierowane pod adresem Urzędu trafiły do mnie. Są osoby, które czuję się pokrzywdzone, a jak wykazał raport NIK ustawianie konkursów pod konkretne osoby nie należy do rzadkości. Przystępujący do konkursów na stanowiska urzędnicze w gorlickim samorządzie muszą mieć pewność, że ich wiedza i umiejętności oceniana są według jasnych i czytelnych kryteriów, do których w razie wątpliwości mogą się odwołać. NIK wykazała też braki udokumentowania w regulaminach niektórych Urzędów Miasta czytelnych kryteriów oceniania kandydatów w czasie ich wstępnej selekcji i zakresu dokumentowania ich przez poszczególnych członków komisji. Według mojej wiedzy w regulaminie Urzędu Miasta Gorlice też brakuje czytelnych i jednoznacznych zapisów, podobnie zresztą jak wewspomnianym wcześniej Zarządzenia Nr 18/2011 i Załączniku nr 2.

 

III

 

W imieniu pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w gorlickich szkołach i przedszkolach zwracam się do pana Burmistrza z prośbą o przyjrzenie się poborom tej grupy pracowników, którym w ostatnich latach podwyższano zakres obowiązków, a płace podnoszono jedynie o wskaźnik inflacji. Wzrastające koszty utrzymania drastycznie uderzają w ludzi żyjących z pensji minimalnej, a z taką w tym przypadku mamy do czynienia. Ostatnie podwyżki dla samorządowców i pracowników samorządu pozwalają wierzyć, że i osoby zatrudnione wadministracji i przy obsłudze szkół i przedszkoli nie zostaną pominięci.

Nabór na stanowiska samorządowe

Nabór na stanowiska samorządowe

 

Nabór na stanowiska samorządowe


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.