KADENCJA 2018 – 2023

INTERPELACJE – GRUDZIEŃ 2018

 

Alicja Nowak

 

I

 

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust 2, art. 4) zadaniem własnym gminy jest opieka nad zwierzętami. Gminny program opieki obejmuje:

 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

 

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

 

3. odławianie bezdomnych zwierząt;

 

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

 

6. usypianie ślepych miotów;

 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

 

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

9. Do zadań gminy należy również zapewnienie zbierania, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;

 

Zwracam się o informację w jaki sposób wyszczególnione działania są wykonywane, kto je realizuje i jakie sumy gmina przeznaczyła w mijającym roku na sfinansowanie poszczególnych zadań i jakie ma zamiar przeznaczyć w nadchodzącym roku, bowiem z planu budżetu wynika, że zaplanowano jedynie pieniądze na wyłapywanie bezdomnych psów i dowóz do schroniska. Ponadto proszę o informację w jaki sposób Miasto monitoruje dalsze losy wywiezionych do schroniska psów, a także warunki ich bytowania.

 

II

 

Uczniowie korzystający z nauczania indywidualnego zostali, ze szkodą dla nich, zamknięci w domach, a to z kolei obliguje szkoły do zapewnienia im nauczania w domu. Tak więc nauczyciele dojeżdżając do swoich podopiecznych, tym samym współfinansują ustawowy obowiązek gminy związany z zadaniami oświatowymi, bowiem nie określono stawki, która rekompensowałaby czas dojazdu i jego koszty. Na moje zapytanie w tej kwestii otrzymałam z Wydziału Oświaty odpowiedź, że ustawodawca takiej rekompensaty nie przewidział. Jak wynika z przepisów jeżeli pracodawca zleca pracownikowi wykonanie czynności poza miejscem pracy, to jest to wyjazd służbowy (§ 6. 1. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca. 2. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika), a z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdu. Koszty podróży służbowej nauczyciela zobowiązany jest pokryć pracodawca, tym bardziej, że umowy nauczycieli o pracę przewidują pracę w budynku szkolnym, nie w terenie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. obowiązki realizowane przez pracownika w ramach wyjazdu wliczane są do czasu pracy pracownika.

 

Gorliccy nauczyciele pracę z uczniem poza szkołą finansują z własnej kieszeni, czas dojazdu do uczniów ujęty w ich planie pracy jest ich wolnym czasem. Proszę również o informację w jaki sposób traktowany będzie wypadek nauczyciela w drodze do ucznia? Czy będzie to wypadek przy pracy?

 

 

Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną taką rekompensatę otrzymuje kierownik Wydziału Oświaty, nie otrzymują nauczyciele delegowani do nauczania indywidualnego, co może świadczyć o różnym traktowaniu pracowników tej samej instytucji. Zwracam się o wyjaśnienie. W odpowiedzi proszę nie ujmować stwierdzenia, że „jak się nie podoba, to zajęcia przeprowadzi ktoś inny.

 

Dodam, że część uczniów mogłaby realizować nauczanie indywidualne w szkołach, a udział w lekcjach niewymagających szczególnego wysiłku intelektualnego byłaby dla nich wskazana ze względów zdrowotnych i społecznych.

 

Tagged with:
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.