INTERPELACJE WRZESIEŃ

Gorlice, 29.09.2011 r.

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

 

INTERPELACJE

 

I

 

W związku z problemami dotyczącymi naliczania opłat za wodę, a także z problemami technicznymi, które występują w budynku przy ul Korczaka, mieszkańcy proszą o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Urzędu i Burmistrzem w celu wymiany uwag i udzielenia lokatorom konkretnych wyjaśnień odnośnie opłat i napraw gwarancyjnych. W dniu wczorajszym mieszkańcy otrzymali ogólnikowe informacje o dopłatach i nadpłatach za wodę w roku 2010.  Pomimo, że w budynku zamontowano liczniki, by mieszkańcy mogli kontrolować zużycie, wodę rozliczono ryczałtem na osobę, a nie z odczytu licznika. Proszę o wyznaczenie daty spotkania, a radnych o udział w nim.

ODPOWIEDŹ  BURMISTRZA PRZEKAZANA W DNIU

20.10.2011 R.


Odpowiedź na interpelację przekazana 20.10.11

 

odpowiedź przekazana 20.10.11r.

 

 

 

II

 

W nawiązaniu do odpowiedzi Pana Burmistrza W. Kochana na moją interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 30 sierpnia 2011 r. a dotyczącą planów związanych z budową kompostowni na terenach zalewowych, położonych u zbiegu rzek: Ropy i Kotlanki – proszę o wyjaśnienie:

 

  1. Dlaczego zdaniem Burmistrza Miasta Gorlice przedmiotowy teren nie jest objęty zatwierdzonym w dniu 18 grudnia 2008 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  „Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Wisłoki”? „Studium …” bardzo dokładnie opisuje w/w teren, który w całości zagrożony jest zalewem  tzw. „wody dwudziestoletniej” – co definiuje go, jako obszar szczególnie zagrożony powodzią. Zawarta w „Studium…” analiza rzędnych terenu wskazuje ponadto, iż teren pod planowaną kompostownię może być w dużym stopniu zalany również tzw. „wodą dziesięcioletnią”. Opinia RZGW w Krakowie zawarta w „Studium …” jest jednoznaczna. Sporny teren to obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym zgodnie z art. 40, ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo wodne – zabrania się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania. Ponadto zgodnie z art. 881 na terenach szczególnego zagrożenia przez powódź, zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę powodziową, w tym budowę obiektów budowlanych, zmianę ukształtowania terenu czy składowanie materiałów. Przytoczone wyżej dane wskazują, iż zalanie przedmiotowego terenu może wystąpić co 10-20 lat.

 

Proszę o podanie podstawy prawnej odmowy rozważenia zmiany przeznaczenia w/w terenu w planie zagospodarowania przestrzennego, jeśli zgodnie z art.40, ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo Wodne – zabrania się lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Argumentowanie, że braku terenu zamiennego, w obliczu realnej groźby zalania przedmiotowego terenu jest nie do przyjęcia.

 

 

Odpowiedź w sprawie kompostowni


.

III

 

Jako Radna Miasta Gorlice interpeluję o poważne traktowanie składanych przeze mnie interpelacji. Niejednokrotnie otrzymuję odpowiedzi, które nie są związane z zapytaniem. Na sierpniowej sesji zwróciłam się z prośbą o wymianę płyt chodnikowych na niedużym odcinku ulicy Ariańskiej.  Burmistrz był uprzejmy odpowiedzieć: „…zakres robót zleconych do wykonania obejmował wykonanie parkingów z przyległymi do nich chodnikami, zjazdami i oświetleniem. Przebudową nie była objęta nawierzchnia ulicy”

Interpelowałam o remont chodnika, ustosunkowano się do nawierzchni. Żart, czy brak kompetencji?  Tym razem proszę o odpowiedź w obu sprawach.  .

 Remont chodnika przy ul. Ariańskiej

Na tej samej sierpniowej sesji zwróciłam się o opinię prawną dotyczącą kwalifikacji działania dotyczącego podmienienia pism urzędowych Udzielona odpowiedź nie jest opinią prawną, tylko opowieścią o niekompetencji bliżej nieokreślonych urzędników i, jak wynika z odpowiedzi, załatwianiu spraw finansowych poprzez rozmowy telefoniczne. Ponownie proszę o opinię prawną dotyczącą podmieniania urzędowych pism.

Odpowiedź dotycząca podmiany dokumentów

 

IV

 

Proszę o informację dotyczącą funkcji jaką w Urzędzie Miasta Gorlice pełni pan Jakub Krzyszycha, który przedstawiany jest jako rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gorlice.  Ustawy o pracownikach samorządowych w art. 17. mówi, że w gminach do 100 tysięcy mieszkańców,  burmistrz ma prawo zatrudnić do pięciu asystentów lub doradców – nie ma  mowy o stanowisku rzecznika prasowe. Obsadzenie tej ważnej funkcji wymaga przeprowadzenia naboru w drodze konkursu. Proszę o jednoznaczne określenie pełnionej przez pana Krzyszychę funkcji..

 Odp. dotycząca stanowiska pracy J. Krzyszychy


 

 

 

 

 

 

2 komentarze

  1. wyborca pisze:

    A Pani radna taka, która chce być szeryfem, który stoi na straży prawa i sprawiedliwoście, dba o moralność i etykę to o ile przekroczyła swój budżet na kampanie wyborczą? Na miejscu 13 ile można wydać, jaki jest limit 1500zł? Na oko widać, że przekroczyła pani limit przynajmniej 10 krotnie. Ciekawe co na to PKW, dziś dotrze do nich zapytanie z dokumentacją fotograficzną wszystich billbordów zawieszonych w Gorlicach oraz małych bannerów z terenu całego powiatu

  2. Alicja pisze:

    Amurze i Quidam – rozumiem, iż działacie w duecie. Ciągle gubi Was brak uczciwości i kompetencji. Błędnym założeniem jest mierzenie innych swoją miarą! Niemniej dziękuję za zainteresowanie i pomoc w dokumentacji. PS cdn…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.