BUDŻET (NIE)OBYWATELSKI

Budżet Obywatelski w Gorlicach zainaugurował burmistrz Witold Kochan. Inicjatywa miała dać mieszkańcom możliwość decydowania o tym, co w mieście należy zrobić. Dobrze się zaczęło … gorzej wyszło. Sprawą budżetu z 2013 roku powinna była zająć się prokuratura … Odmówiła. Dlaczego? Na to pytanie zabrakło odpowiedzi. Decyzji nie uzasadniono. Ale do rzeczy …

 

 

 

 W 2013 burmistrz Witold Kochan zgodnie z panującymi trendami wprowadził tzw. „budżet obywatelski”. Do publicznej wiadomości podano zasady kwalifikujące poszczególne propozycje. Ustalono skład komisji weryfikacyjnej, której przewodniczącym został inspirator przedsięwzięcia, czyli ówczesny, wyżej wspomniany, gospodarz miasta.

 

Jednym z najważniejszych warunków przedstawionego mieszkańcom Regulaminu był punkt, dotyczący prawa własności. Komisja konkursowa rozpatrywać miała tylko te wskazane przez mieszkańców zadania, których realizacja nie wymagała wykupu gruntów, nie przekraczała pięciuset tysięcy złotych i mogła być zrealizowana w ciągu jednego roku.

Machina konkursowa ruszyła. Zgłoszono kilkanaście propozycji, z których weryfikujący odrzucili dziesięć.

 

„Budowa chodnika przy ulicy Dukielskiej” czy „Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na Osiedlu Górnym” odpadły na etapie wstępnym, bowiem grunty, na których miałby być realizowane, nie należały do Miasta. Z nieustalonych powodów, taki los nie spotkał inicjatywy pod nazwą „Zakup działki, budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Lipowej”. Promowane przez radnego Wrońskiego zadanie z rzeczownikiem „zakup” w tytule przeszło wstępną weryfikację i ostatecznie w konkursie wygrało. Całość miała kosztować 318 tysięcy. Zostały pieniądze, więc do realizacji włączono zadanie, które zajęło drugie miejsce: „Modernizacja ok. 100 – metrowego odcinka ulicy Krasińskiego” wycenione na 320 tysięcy. Półmilionowy budżet wprawdzie przekroczono, ale tu z pomocą przyszła rada miasta, która stosowną uchwałą dofinansowała remont ulicy.

 

 

Czas mijał, a prace przy Lipowej, pomimo zgody właścicieli terenu na sprzedaż,  nie ruszały. Przeszkodą okazały się doły kwasowe. W ciągu kilku miesięcy wskazano nową lokalizację. Zyskała ulica Wrońskich. Teren wykupiono i przystąpiono do działania, co wiązało się z drenowanie miejskiego budżetu. Koszty rosły. Bagnisty i osuwiskowy teren wymagał wielu nakładów, by przekształcić go w obiekt sportowy. Ostatecznie z wyliczonych w konkursowym projekcie 310 tysięcy zrobiło się ponad 800 tysięcy. A to nie wszystko. Potrzeba dalszych nakładów. Żeby zwiększyć jego funkcjonalność, należałoby boisko oświetlić i monitorować, bo położone na odludziu, pozbawione dozoru, jest systematycznie dewastowane.

 

 

Na realizacji projektu pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Lipowej” – przemianowanego „(…) przy Wrońskich – skorzystali właściciele zakupionej działki i jej sąsiedzi oraz prestiż radnego Wrońskiego. Zdrenowano teren, zrobiono i utwardzono dojazd i dojście, urozmaicono widokowo okolicę, zabezpieczono osuwisko.

 

Zgodnie z założeniem inicjatorów rządzi tam teraz młodzież, tylko że nie zajęcia sportowe przyciągają ją w to odludne miejsce, a jego intymność. Obiekt sportowy przy Wrońskich częściej pełni funkcję „wyszynku pod świecącym księżycem”, o czym świadczy dewastacja boiska i jego zaplecza, niż boiska piłkarskiego i siłowni na świeżym powietrzu.

 

W sytuacji, gdy budżet miejski jest ciągle na minusie, nakładów na remonty wymagają  komunalne kamienice, a w wielu częściach miasta mieszkańcy nie mogą od lat doprosić się chociażby utwardzenia czy oświetlenia dróg prowadzących do ich domów, na wniosek około dwustu osób w błoto wyrzucono ponad osiemset tysięcy złotych, wypaczając przy tym ideę budżetu obywatelskiego, nie wspominając już o grupach mieszkańców, których projekty -powołana przez Kochana komisja weryfikacyjna – odrzuciła na wstępie, bowiem do ich realizacji potrzebne było przejęcie przez Miasto kawałka gruntu.

 

 „Zakup działki, budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Lipowej” zostały zrealizowany. Koszty znacznie przerosły te wskazane we wniosku, a to tylko jedna z wielu nieprawidłowości towarzyszących temu przedsięwzięciu.  Jest wiele pytań, na które należałaby się mieszkańcom odpowiedź. Chociażby to, czemu, lub komu ta ogromna inwestycja miała służyć? Czy naruszono dyscyplinę finansów publicznych?

 

Na pytanie czy pierwszy gorlicki budżet obywatelski był lekcją samorządności odpowiedź jest prosta – Nie był. Przy jego realizacji złamano regulaminy i zakpiono z mieszkańców. Boisko przy Wrońskich to pomnik niegospodarności, braku kompetencji i arogancji władzy.

 

„Nie ma winy bez kary” – pisał poeta. Wygląda na to, że jest. Zależy tylko po czyjej stronie jest wina i kto z kim trzyma. – Publiczne pieniądze? – Niczyje pieniądze? – Czy aby na pewno? – Gorlicka Prokuratura tematu nie podjęła. Czyżby była tego właśnie zdania?

 

 
PRZYPOMNIENIE: TOPIENIE MIEJSKIEGO BUDŻETU W BŁOCIE

 

Załącznik do Zarządzenia nr …/…/2013
Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego
Miasta Gorlice na 2014 rok

 

Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na 2014 rok

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice.

 

§2
1. Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
2. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Miasta Gorlice lub Miasto musi posiadać prawo dysponowania nieruchomością.
3. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter zarówno osiedlowy jak i ogólno miejski.
4. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter zarówno inwestycyjny i remontowy, jak i społeczny, np. kulturalny czy sportowy.

 

Rozdział 2
Zgłaszanie zadań do budżetu obywatelskiego

Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na 2014 rok

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice.

 

§2
1. Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
2. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Miasta Gorlice lub Miasto musi posiadać prawo dysponowania nieruchomością.
3. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter zarówno osiedlowy jak i ogólno miejski.
4. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter zarówno inwestycyjny i remontowy, jak i społeczny, np. kulturalny czy sportowy.

 

Rozdział 2
Zgłaszanie zadań do budżetu obywatelskiego

 

§3
1. Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gorlic, który ukończył 18 lat i który posiada zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Miasta Gorlice.
2. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym wraz z dołączoną listą z podpisami przynajmniej 10 mieszkańców Gorlic, którzy ukończyli 18 lat, popierających daną propozycję. Formularze zgłoszeniowe składane są na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Gorlicach.
3. Wzór formularza zgłoszeniowego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, wraz z listą mieszkańców Gorlic popierających daną propozycję, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§4
Każdy mieszkaniec miasta Gorlice, który ukończył 18 rok życia, może poprzeć więcej niż jedną propozycję zadania zgłaszanego do budżetu obywatelskiego.

 

§5
Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można zgłaszać do 16 sierpnia 2013 roku.

§6
Nie będą uwzględniane propozycje zadań zgłaszane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w §3 ust. 3 lub zgłoszone po 16 sierpnia 2013 roku.

 

Rozdział 3
Weryfikacja zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

 

§7
Weryfikacja możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 rok jest dokonywana przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

 

§8
Powołany zostaje Zespół ds. budżetu obywatelskiego w składzie:
– Burmistrz Miasta Gorlice Witold Kochan – Przewodniczący Zespołu
– Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Janusz Fugiel
– Główny Księgowy Katarzyna Madej
– Asystent Burmistrza ds. Komunikacji Społecznej Jakub Krzyszycha
– Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Barbara Szpyrka – Smolińska
– Referent Prawny Magdalena Wąsik – Kwarcińska
– Pełnomocnik Burmistrza ds. Społecznych Łukasz Igielski
– Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Jerzy Knot
– Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Teresa Wrona
– Kierownik Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Andrzej Fik

§9
Zespół ds. budżetu obywatelskiego w przypadku stwierdzenia, iż formularz z propozycją zadania do budżetu obywatelskiego jest niekompletny bądź nieścisły występuje telefonicznie lub mailowo do autorów propozycji zadania o uzupełnienie informacji.

 

§10
Zespół ds. budżetu obywatelskiego dokonuje do 17 września 2013 roku weryfikacji wszystkich zgłoszonych propozycji zadań. Kryteriami, którymi kieruje się Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podczas weryfikacji są w szczególności: zgodność z ustawą o samorządzie gminnym w zakresie realizacji zadań własnych gminy, zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego, zgodność z założeniami projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, zgodność z ustawą o finansach publicznych, faktyczny koszt realizacji, który nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł.

 

§11
Ingerowanie w zakres propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, w tym zmiany miejsca ich realizacji bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą autorów tych propozycji.

 

§12
Wszystkie propozycje zadań do budżetu obywatelskiego poddane pod głosowanie oraz odrzucone, z podaniem uzasadnienia, zostają udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gorlicach pod adresem www.gorlice.pl.

 

Rozdział 4
Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

 

§13
Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Gorlice, którzy ukończyli 18 lat, w głosowaniu przeprowadzonym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

 

§14
1. W punkcie do głosowania można otrzymać kartę do głosowania oraz uzyskać dostęp do opisów propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie.
2. Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Głosowanie, o którym mowa w §13 przeprowadza się poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonym punkcie. Głosujący są zobowiązani do przedstawienia dokumentu tożsamości potwierdzającego adres zameldowania i numer PESEL.

 

§15
1. Głosowanie odbywa się od 27 września 2013 roku do 7 października 2013 roku.
2. Na kartach do głosowania mieszkańcy Gorlic, którzy ukończyli 18 lat, dokonują wyboru maksymalnie jednej propozycji spośród zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

 

§16
1. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa albo więcej zadania, o kolejności na liście decyduje losowanie.

 

§17
1. Rekomendowane do realizacji są te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków, tj. do kwoty 500.000 zł. przewidzianych do realizacji budżetu obywatelskiego.
2. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, wówczas Zespół ds. budżetu obywatelskiego ma możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego bądź w porozumieniu z wnioskodawcą ogranicza zakres zadania. W przypadku braku porozumienia z wnioskodawcą rezygnuje się z przeprowadzenia zadania. Zespół ma wówczas możliwość udzielenia rekomendacji dla kolejnego zadania znajdującego się na liście.

 

§18
Głosowanie jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 500 mieszkańców Gorlic uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział 5
Realizacja wybranych zadań

 

§19
Zadania wybrane w głosowaniu do budżetu obywatelskiego zostaną uwzględnione przez Burmistrza Miasta Gorlice w projekcie budżetu Miasta na 2014 rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miasta Gorlice.

 

§3
1. Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gorlic, który ukończył 18 lat i który posiada zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Miasta Gorlice.
2. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym wraz z dołączoną listą z podpisami przynajmniej 10 mieszkańców Gorlic, którzy ukończyli 18 lat, popierających daną propozycję. Formularze zgłoszeniowe składane są na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Gorlicach.
3. Wzór formularza zgłoszeniowego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, wraz z listą mieszkańców Gorlic popierających daną propozycję, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§4
Każdy mieszkaniec miasta Gorlice, który ukończył 18 rok życia, może poprzeć więcej niż jedną propozycję zadania zgłaszanego do budżetu obywatelskiego.

 

§5
Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można zgłaszać do 16 sierpnia 2013 roku.

 

§6
Nie będą uwzględniane propozycje zadań zgłaszane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w §3 ust. 3 lub zgłoszone po 16 sierpnia 2013 roku.

 

Rozdział 3
Weryfikacja zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

 

§7
Weryfikacja możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 rok jest dokonywana przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

 

§8
Powołany zostaje Zespół ds. budżetu obywatelskiego w składzie:
– Burmistrz Miasta Gorlice Witold Kochan – Przewodniczący Zespołu
– Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Janusz Fugiel
– Główny Księgowy Katarzyna Madej
– Asystent Burmistrza ds. Komunikacji Społecznej Jakub Krzyszycha
– Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Barbara Szpyrka – Smolińska
– Referent Prawny Magdalena Wąsik – Kwarcińska
– Pełnomocnik Burmistrza ds. Społecznych Łukasz Igielski
– Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Jerzy Knot
– Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Teresa Wrona
– Kierownik Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Andrzej Fik

 

§9
Zespół ds. budżetu obywatelskiego w przypadku stwierdzenia, iż formularz z propozycją zadania do budżetu obywatelskiego jest niekompletny bądź nieścisły występuje telefonicznie lub mailowo do autorów propozycji zadania o uzupełnienie informacji.

 

§10
Zespół ds. budżetu obywatelskiego dokonuje do 17 września 2013 roku weryfikacji wszystkich zgłoszonych propozycji zadań. Kryteriami, którymi kieruje się Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podczas weryfikacji są w szczególności: zgodność z ustawą o samorządzie gminnym w zakresie realizacji zadań własnych gminy, zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego, zgodność z założeniami projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, zgodność z ustawą o finansach publicznych, faktyczny koszt realizacji, który nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł.

 

§11
Ingerowanie w zakres propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, w tym zmiany miejsca ich realizacji bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą autorów tych propozycji.

 

§12
Wszystkie propozycje zadań do budżetu obywatelskiego poddane pod głosowanie oraz odrzucone, z podaniem uzasadnienia, zostają udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gorlicach pod adresem www.gorlice.pl.

 

Rozdział 4
Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

 

§13
Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Gorlice, którzy ukończyli 18 lat, w głosowaniu przeprowadzonym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

 

§14
1. W punkcie do głosowania można otrzymać kartę do głosowania oraz uzyskać dostęp do opisów propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie.
2. Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Głosowanie, o którym mowa w §13 przeprowadza się poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonym punkcie. Głosujący są zobowiązani do przedstawienia dokumentu tożsamości potwierdzającego adres zameldowania i numer PESEL.

 

§15
1. Głosowanie odbywa się od 27 września 2013 roku do 7 października 2013 roku.
2. Na kartach do głosowania mieszkańcy Gorlic, którzy ukończyli 18 lat, dokonują wyboru maksymalnie jednej propozycji spośród zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

§16
1. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa albo więcej zadania, o kolejności na liście decyduje losowanie.

 

§17
1. Rekomendowane do realizacji są te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków, tj. do kwoty 500.000 zł. przewidzianych do realizacji budżetu obywatelskiego.
2. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, wówczas Zespół ds. budżetu obywatelskiego ma możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego bądź w porozumieniu z wnioskodawcą ogranicza zakres zadania. W przypadku braku porozumienia z wnioskodawcą rezygnuje się z przeprowadzenia zadania. Zespół ma wówczas możliwość udzielenia rekomendacji dla kolejnego zadania znajdującego się na liście.

 

§18
Głosowanie jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 500 mieszkańców Gorlic uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział 5
Realizacja wybranych zadań

 

§19
Zadania wybrane w głosowaniu do budżetu obywatelskiego zostaną uwzględnione przez Burmistrza Miasta Gorlice w projekcie budżetu Miasta na 2014 rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miasta Gorlice.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.