INTERPELACJE KWIECIEŃ 2015

 

 

Gorlice, 30.04.2015 r.

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

 

INTERPELACJE KWIECIEŃ

 

I

 

Zwracam się pytaniami dotyczącymi zamówienia publicznego realizowanego przez GTBS  w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji elewacji wraz ze stropami budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy  ul. Sikorskiego 1 i Wróblewskiego 9,11,13 w Gorlicach”, które, wskutek odwołania się jednego z przedsiębiorców, zakończyło Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej ( Nr KIO 489/15) z dnia 25 marca 2015,  które jednoznacznie wykazało, że GTBS złamał przepisy ustawy  o zamówieniach publicznych i zasadach uczciwej konkurencji. Przetargowi prowadzonemu przez GTBS zarzucono:

 

  1. wyłonienie wykonawcy niezgodnie z przepisami ustawy, m.in. poprzez modyfikowanie     w sposób nieuprawniony w toku postępowania zapisów SIWZ odnośnie oceny spełniania przez wykonawców warunku, posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

 1.  zmianę  warunkunków zamówienia pod kątem firmy, która jako jedyna posiadała certyfikaty od pracy na materiale konkretnie wskazanego w zamówieniu producenta?

 

 1. zaniechania GTBS stały w rażącej sprzeczności z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz naruszały podstawowe zasady w nim wyrażone, a w szczególności zasadę legalizmu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Powyższe zarzuty skutkowały skargą do Krajowej Izby Odwoławczej. Postępowania nie wszczęto tylko dlatego, że  GTBS w całości uwzględnił zarzuty zgłoszone przez skarżącego. Postanowieniem nr 489/15 z dnia 25 marca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza zadecydowała   o zwrocie Skarżącemu kosztów postępowania w wysokości dziesięciu tysięcy złotych.

 

W związku z powyższym pytam o konsekwencje jakie ponieśli pracownicy odpowiedzialni  za przeprowadzenie w/w przetargu, który w ostaecznym rozrachunku skończył się kompormitacją GTBS, podważył zaufanie do uczciwości realizowanych w Gorlicach przetargów i mógł kosztować gminę 10.000 złotych, gdyby postępowanie kontynuowano.

 

Ponadto proszę o:

 

  1. kontrolę wcześniej prowadzonych przez GTBS zamówień, w celu sprwdzenia czy przetargi wygrywali najlepsi, czy ci co mieli wygrać.

 

  1. Wnoszę o kontrolę poprzednich zamówień w zakresie dociepleń, gdyż pieniądze na ich realizację pochodziły z budżetu Urzędu Miejskiego, a więc były publiczne.  Kontrolę w zakresie  art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych winni przeprowadzić niezależni eksperci, a ich wynik powinien być podany do publicznej wiadomości, poprzez publickację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

 1. Wnoszę o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, dlaczego pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowując ogłoszenie o przetargu nie dołożyli wszelkich starań i wykazali się brakiem kompetencji, kompromitując przy tym Urząd Miasta  i podważając  do urzędników państwowych 

 

II

Pismem  z 23.02.2015 zwróciłam się z zapytaniem, czy GTBS ma prawo domagać się zapłaty  za wymianę stolarki okiennej od osoby, która miała cofniętą umowę najmu, czyli nie miała praw do dysponowania zajmowanym lokalem,  ciążył na niej nakaz eksmisyjny, który został zrealizowany? Od lutego nie otrzymałam na w/w pytanie odpowiedzi, a jedynie pisma informujące, że GTBS nadal nie udzielił w sprawie odpowiedzi. W związku z powyższym, tym razem w formie interpelacji, zwracam się o odpowiedź na moje pismo z 23.02.2015 roku, Sygn. GM.3162.7.2015

III

 

Na sesji 26 marca, w imieniu mieszkańców, upomniałam się o poprawę stanu substancji lokalowej  zarządzanego przez GTBS budynku przy Orzeszkowej 15. Jeszcze tego samego dnia Zarząd GTBS sporządził pismo adresowane do lokatorów Orzeszkowej 15 z groźbą eksmisji, jeżeli lokatorzy nie będą regularnie sprzątać części wspólnych, co i  bez gróźb do tej pory robili. Proszę o odpowiedzieć czy celem w/w pisma GTBS.48/JF//2015 było zastraszenie niepokornych lokatorów, za to że ośmielili się stawiać żądania, wskazują niedoróbki, dbają o substancję budynku komunalnego? Proszę również o wskazanie ustawowych zapisów pozwalających na eksmisję lokatora, który nie sprząta klatki schodowej.(pismo GTBS w załączniku)

 

Nawiązując do tak radykalnego podejścia prezesa Igrasa do przestrzegania prawa i regulaminów, zwracam się, o takie same potraktowanie prezesa GTBS, tym bardziej, że skarg na nieprawidłowości w  GTBS i niezgodne z  Kodeksem Etycznym Pracowników Urzędu Miejskiego w Gorlicach zachowanie jest coraz więcej.

 

 

IV

 

Kolejna interpelacja dotyczy wyborów do zarządów osiedli i składana jest na wniosek grupy mieszkańców Zawodzia. Podstawowy zarzut dotyczy  braku weryfikacji uprawnionych do głosowania. W przypadku Zarządu nr 6 w zebraniu udział wzięło 110 osób. Ich uprawnienie do głosowania nie zostały w żaden sposób zweryfikowane. W imieniu zainteresowanych przebiegiem wyborów do Zarządu nr 6 zwracam się z następującymi uwagami:

 

  1. Wprowadzono w błąd mieszkańców Zarządu nr 6, wskazując inne miejsce spotkania, niż to ujęte w  uchwale Rady Miasta Gorlice z dnia 26 lutego 2015 r.

 

  1. W żaden sposób nie weryfikowano osób wpisujących się na listę obecności, poddając tym samym w wątpliwość czy wszyscy głosujący mieli do tego prawo.

 

  1.  Nie wydawano mandatów które jednocześnie ułatwiłyby liczenie głosów i weryfikowałyby uprawnienia głosujących,.

 

  1. Zastrzeżenia budzi sam sposób głosowania. Panujący chaos budzi wątpliwości  co do przestrzegania zasad demokratycznych wyborów. Głosy z sali sugerowały, że niektórzy z zebranych głosowali także za nieobecnych członków rodziny. W głosowaniu brały udział mieszkańcy ulic, których nie ma w Statucie Zarządu Osiedla nr 6.

 

 1. Nie udostępniono do wglądu zebranych sprawozdania z działalności Zarządu nr 6  w kadencji 2011 – 2015, ani innych dokumentów weryfikujących działalność Zarządu. Przedstawione sprawozdanie było ogólnikowe.

 

Zebranie nie było przygotowane od strony organizacyjnej. Brak możliwości drukowania list kandydatów przedłużało znacznie czas jego trwania. Wnioskuję, o zakupienie dla Zarządów Osiedli laptopów i drukarek lub  w czasie wyborów użyczenia potrzebnego sprzętu dla usprawnienia przebiegu zebrania i głosowań.

 

Ponadto wszelkie dokumentny dotyczące pracy zarządów osiedli jak: sprawozdania, protokoły ze spotkań zarządu, rozliczenia z prowadzonych imprez z załączoną i uwiarygodnioną podpisami listą uczestników, w szczególności tych finansowanych czy współfinansowanych   z miejskiego budżetu powinny być dostępne dla zainteresowany poprzez ich publikację w Internecie  i archiwizowanie przynajmniej przez cztery lata od zakończenia kadencji.

 

Wnoszę również o podjęcie prac nad zmianą Statutów Zarządów Osiedli.

Odpowiedź dotycząca zarządów osiedli

 

 V

 

Na budowę cmentarza przy ulicy Dukielskiej w budżecie na rok 2015 zabezpieczono 700 tysięcy złotych, a na  kolejny budżet obywatelski 500 tysięcy plus kilkaset tysięcy na kontynuację pierwszego budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Wrońskich”, którego realizacja daleko wykroczyła poza regulaminowe terminy i stawki. W sytuacji, gdy brak jest pieniędzy na budowę nowej nekropoli, która jest niezbędna dla Gorlic, należałoby zrezygnować na jakiś czas z inicjatyw obywatelskich takich jak np. budżet obywatelski. W związku z powyższym mam dwa pytania:

 

 1. I. Proszę  rozliczenie dotychczasowych wydatków związanych z realizacją budowy boiska przy Wrońskich oraz podanie sumy zaplanowanej na ten cel w budżecie na rok 2015 z uwzględnieniem kosztów wykazanych w zamówieniu publicznym, wraz z uzasadnieniem wykorzystania przy tej kosztownej inwestycji sztucznej murawy.

 

 1. II. Wskazując na brak pieniędzy na budowę cmentarza przy ulicy Dukielskiej poinformowano mieszkańców, że radni z Komisji Infrastruktury i Inwestycji jednogłośnie zaakceptowali pomysł przesunięcia dotychczasowej granicy cmentarza  w kierunku osiedla domków jednorodzinnych. W związku tym, w imieniu mieszkańców, zwracam się z następującymi pytaniami:

 

a) Czy godząc się na przesunięcie miejsc grzebalnych na teren poza obecną granicę cmentarza radni wiedzieli, że teren o przeznaczeniu którego decydują, jest uśpionym osuwiskiem, które schodzi do dna doliny potoku będącego dopływem Stróżowianki. Według raportu sporządzonego w dniu 26.06.2014 roku przez Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki osuwisko to może się w każdej chwili uaktywnić.

 

b) Czy w projekcie i pozwoleniu na budowę  cmentarza przy ulicy Karwacjanów uwzględniono jako obszar grzebalny teren obecnie znajdujący się poza jego granicą, którą wyznacza płot?

 

c) Jakie będą koszty przeniesienia, znajdującej się w spornym terenie głównej magistrali wodociągowej wraz z projektem i pozwoleniem? Ponadto jaki jest prognozowany termin uzyskania koniecznych uzgodnień oraz zakończenia prac?

 

d) Czy teren objęty inwentaryzacją, na którą Urząd się powołuje dotyczył całego cmentarza, czy tylko poszczególnych sektorów?

 

e) Wreszcie na podstawie jakich przesłanek założono, że dotychczasowe negatywne stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarnego, którego opinia w przedmiocie powiększenia cmentarza jest konieczna – ulegnie zmianie. Stanowisko to, jak  i potwierdzające je dokumenty które otrzymali mieszkańcy okolicznych domostw, były upublicznione za pośrednictwem lokalnych mediów. Dlatego proszę o wyjaśnienie, jakie okoliczności tej sprawy się zmieniły  w tak krótkim czasie, że można oczekiwać całkiem odmiennej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Odpowiedź dotycząca cmentarza s1

 Odpowiedź dotycząca cmentarza s2

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.