INTERPELACJE LUTY 2015

 

Gorlice, 26.02.2015 r.

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak
 

 

INTERPELACJE LUTY 2015

 

I

 

Od lat, wskutek bałaganu panującego w planach zagospodarowania przestrzennego miasta, podejmowane są kolejne uchwały dotyczące całkowitego bądź częściowego wykupu prywatnych działek pod budowę dróg dojazdowych do nowo wybudowanych domów. Przykładem są tu ulice Miodowa i Spacerowa, które uchwałą ze stycznia 2010 roku otrzymały status ulic miejskich, chociaż grunt na którym je zlokalizowano nie był własnością miasta i nie wszyscy właściciele działek wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie ich na cele komunikacyjne, a więc sukcesywnie wykupuje je gmina. Inną nieprawidłowością są samowole budowlane realizowane przez miasto na działkach o nieuregulowanym stanie prawnym, czego przykładem są ulice Kochanowskiego boczne, których konkretna lokalizacja jest niemożliwa, bowiem jest ich kilka, zresztą tak jak Batorego bocznych, Kościuszki bocznych itp. Przedstawiane przed głosowaniem nad uchwałami ich rekomendacje bywają nierzetelne bądź niepełne, co skutkuje tym, że radni w dobrej wierze podejmują niewłaściwe decyzje. Najbardziej spektakularnym przykładem jest głosowanie w poprzednich kadencjach nad zbyciem nieruchomości przekazanych Gorlicom przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rozwój sportów zimowych, co do dnia dzisiejszego ma swoje konsekwencje w postaci toczącej się sprawy sądowej o zapłatę Agencji za zbyte przed ustawowym terminem grunty, a wszystko dlatego, że rekomendujący uchwałę urzędnik nie poinformował radnych, przypuszczać można że i burmistrza, o ustawowych konsekwencjach pozytywnego podjęcia uchwały o przekazaniu czy zamianie darowanych miastu gruntów. Konsekwencje ponosi miasto, a nie niekompetentny urzędnik. Inny przykład to przyjęcia niekorzystnej dla miasta uchwały dotyczącej dzierżawy wieczystej placu przy Ogrodowej. Radni nie zostali poinformowani, że jest ona równoznaczna z przekazaniem atrakcyjnie położonych terenów miejskich na własność i to na niekorzystnych dla miejskiego budżetu warunkach, co dodatkowo podkreśla obecny sposób wykorzystania tego terenu pod płatny parking, a tego typu działalność mogło – przy minimalnym nakładzie finansowym – realizować miasto. Kolejna sprawa to pierwszy budżet obywatelski pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Wrońskich”, którego sposobem realizacji oraz związanym z tym marnotrawstwem miejskich pieniędzy powinna zająć się prokuratura.

 

W związku z powyższym oraz licznymi skargami mieszkańców na sposób funkcjonowania Wydziału Gospodarki Przestrzennej zwracam się do Burmistrza o przeprowadzenie kontroli  i sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania w/w Wydziału oraz celowości  podejmowanych działań pod kątem skutków dla miasta i mieszkańców.

 

II

 

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą realizacji w 2015 roku pierwszego budżetu obywatelskiego pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego” zaplanowanej w budżecie    na 2014 rok i wycenionej wówczas na 246 tysięcy złotych poinformowano mnie, iż środki     te nie zostały w całości wykorzystane  w związku z czym zostały przesunięte na rok 2015,    co nie zostało jednak we wskazanym budżecie wyszczególnione. Natomiast pojawia się wpis  o zabezpieczeniu na ten cel dodatkowych 250 tysięcy złotych. Ogólnie, jak wynika z odpowiedzi burmistrza Kochana udzielonej mi we wrześniu 2014 roku, inwestycję wyceniono już wówczas na 500 tysięcy. Obecnie wzrósł o koszty związane z koniecznością zabezpieczenia podmokłego i osuwiskowego terenu. Patrząc na sposób realizacji tego zadania, jego celowość i wzrastające koszty realizacji, uważam, że działanie to jest niezgodne z interesem miasta, ideą budżetu obywatelskiego i godzi w finanse publiczne. Zasadność i prawidłowość realizacji tej inwestycji należy poddać kontroli, aby nie powtórzyła się żenująca sytuacja, która ostatnio miała miejsce przy uchwalaniu ulg podatkowych, gdy  po interwencji Regionalnej Izby Obrachunkowej, konieczne było ponowne ich głosowanie, tym razem w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

Ponadto zwracam się o podanie nr ewidencyjnych  i nr ksiąg wieczystych działek, na których boisko jest zlokalizowane.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.