INTERPELACJE – MAJ

Gorlice, 29.05.2014 r

Radna Miasta Gorlice

 

Alicja Nowak 

 

 

 

INTERPELACJE MAJ 2014 

 

I

 

Jak co miesiąc, tak i na dzisiejszej sesji, większością głosów przyjęto projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie. Uzasadniając potrzebę dodatkowych nakładów finansowych dla Przedszkola nr 5 napisano, że „przeznaczona w budżecie kwota okazała się niewystarczająca na zawarcie umowy o wykonanie robót niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z wymogami stawianymi przez Państwową Straż Pożarną”. Tego typu uzasadnienie do zmian budżetowych przedstawiano już kilkakrotnie, chociażby w przypadku GCK i Hali OSiR. Jak to jest, że przygotowując zamówienie publiczne, czy wybierając ofertę nie uwzględnia się ustawowych wymogów przeciwpożarowych. Dlaczego w Gorlicach przepisy te są ignorowane? Czy wynika to z braku kompetencji urzędniczej, czy może jest celowym zabiegiem? Kto i w jakim zakresie odpowiada za zatwierdzenie opisów przedmiotów zamówienia, w tym dokumentacji projektowej, które nie spełniają wymogów określonych przepisami ochrony przeciwpożarowej, co skutkuje m.in. koniecznością zmian budżetowych, a i pod znakiem zapytania stawia rzetelność całego postępowania?

 

Zamówienia publiczne

 

II

 

Zarządzeniem Burmistrza z 3 lipca 2013 r. wprowadzono budżet obywatelski, do którego załączono regulamin.  Powołano też specjalny zespół weryfikujący zgłoszenia. Projekty, które nie spełniały określonych kryteriów były odrzucane. Wygrał inicjatywa budowy boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Lipowej. Jak się okazuje nie spełnia ona kryteriów, gdyż we wskazanym miejscu wygrana inwestycja nie może być zrealizowana, obecnie wskazuje się lokalizację przy ulicy Wrońskich. W związku z powyższym proszę o odpowiedź:

 

1. Jak  realizacja projektu pod nazwą „Budowa boiska przy ulicy Lipowej”, które ostatecznie zdecydowano usytuować przy ulicy Wrońskich, ma się do kryteriów przedstawionych w  regulaminie konkursu?

 

2. Czy przyjęte obecnie rozwiązanie jest uczciwe w stosunku do projektów odrzuconych ze względu na niespełnienie kryteriów?

 

3. Jaki jest koszt zakupu działki przy Wrońskich?

 

 

 III

 

Na kwietniowej sesji złożyłam interpelację dotyczącą nieprawidłowości przy realizacji inwestycji prowadzonych na terenie miasta przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej. Zapytanie powyższe skierowałam do reprezentujących miasto  panów: Witolda Kochana i Bogdana Musiała.  W odpowiedzi przekazano mi jedynie adresowane do Burmistrza pismo Wójta Gminy Lipinki. Ani nie jestem radną Lipinek, ani adresatką pisma. Moje zapytanie kierowane było do  reprezentantów miasta w Związku oraz dotyczyło wyjaśnienia niejasności dotyczących sposobu tej reprezentacji, w tym wyjaśnienia dlaczego Rada Miasta – jako organ kontrolny – nie została poinformowana o stwierdzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie nieprawidłowościach? Ponadto jak doszło do sytuacji, że inwestycje w obiektach użyteczności publicznej, będące w zarządzie miasta, prowadzone były bez uprzedniej zgody uprawionego organu? Ponownie proszę o odpowiedź od osób,  do których adresowane było zapytanie.

 

Zamówienia publiczne

IV

 

Artykuł 16a ustawy o pomocy społecznej nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek corocznego przedstawiana radzie do dnia 30 kwietnia oceny zasobów pomocy społecznej dokonanej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, która stanowi  podstawą do planowania budżetu na rok następny, a radnym daje informacje pozwalające podjąć właściwą decyzję podczas głosowania nad budżetem. W związku z przedłożeniem oceny zasobów pomocy społecznej po dniu 30 kwietnia, proszę o wyjaśnienie:

 

1. Dlaczego przekroczono ustawowo wskazany termin,

 

2. Co z prawidłowym planowaniem budżetu i jego przyjęciem, skoro ocenę wraz z rekomendacjami przedstawiano poza ustawowym terminem.

 

Podobnie było w roku  ubiegłym. Czy zdaniem Burmistrza, jako organu wykonawczego, sprawy pomocy społecznej, których realizacja jest obowiązkiem własnym gminy, są tak nieistotne, że nie ma potrzeby dotrzymywać ustawowo określonych terminów?

 

V

 

W związku w wejście z dniem 4 czerwca 2014 roku przepisów umożliwiających zatrudnienia w szkołach asystenta nauczyciela wspierającego pracę nauczyciela prowadzącego proszę o informację na temat planów skorzystania z tej możliwości w gorlickich szkołach.

 

VI

 

W związku z zasiedleniem budynku socjalnego przy ulicy Chopina, także przez rodziny z dziećmi, istnieje potrzeba stworzenia w tym rejonie świetlicy środowiskowej, z której korzystaliby małoletni mieszkańcy, zwłaszcza z rodzin wymagających wsparcia i opieki. Zajęcia profilaktyczne, dydaktyczne czy terapeutyczne oferowane obecnie w siedzibie MOPS przy ulicy Reymonta – w miarę potrzeb – mogłyby być prowadzone  przez oddelegowanych pracowników socjalnych w pobliżu miejsca zamieszkania dzieci czy dorosłych mających wskazania do uczestniczenia w tego typu zajęciach. Ze względu na odległość, a także koszty przejazdu, są osoby, które rezygnują z proponowanych form pomocy. Wychodząc naprzeciw potrzebom, zwłaszcza małych mieszkańców tamtej części Gorlic, wnoszę o stworzenie takiego przyjaznego im miejsca, na które można by przeznaczyć niezasiedlone mieszkanie w nowym bloku.

 

VII

 

W nawiązaniu do odpowiedzi Burmistrza z dnia 2 kwietnia br., a dotyczącej mojej interpelacji nr I, zgłoszonej na sesji Rady w marcu – ponawiam pytanie i oczekuję odpowiedzi na temat. Nie pytałam czy gospodarka finansowa miasta jest prowadzona zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Pytałam o to, jaka jest rzeczywista sytuacja finansowa miasta, gdyż z zacytowanego fragmentu wypowiedzi Burmistrza wynika, że „jedynym możliwym sposobem zmniejszenia zadłużenia” jest wzięcie kolejnej pożyczki celem zatrzymania dalszego wzrostu zadłużenia miasta. Rolowanie długu nie jest bowiem żadną metodą wyjścia ze spirali zadłużenia, jest jedynie sposobem na odwlekanie katastrofy w czasie.

 

 

 

2 komentarze

  1. Jan M. pisze:

    a może by tak obniżyc pensje i zredukować ilość urzędników?????
    I nie trzeba brać pożyczki – Można jeszcze bardziej się przypatrzyć róznym dziwnym wydatkom.Zapewniam że miasto po takich zabiegach obniżyło by podatki które dotyczą młodych ludzi ALBO PODJĄĆ DZIAŁANIA ABY MŁODYCH ZATRZYMAĆ .
    BEZ MŁODYCH LUDZI GORLICE RYCHŁO ZGINĄ -CZY TO TRZEBA KOMUŚ TŁUMACZYĆ .

  2. Tomasz pisze:

    Widze, ze Burmistrz wzięciem kolejnego kredytu chce ratować miasto … Przecież to jest kpina z Nas !!! Praca w kamieniołomach, albo zsyłka na Sybir dla tego Pana, który ma czelność nazywać się Gospodarzem Gorlic !!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.