INTERPELACJE – KWIECIEŃ 2014

Gorlice, 23.04.2014

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

 

 

INTERPELACJE KWIECIEŃ

 

I

 

W związku z interwencją grupy mieszkańców zwracam się o informacje dotyczącą planów rozbudowy cmentarza komunalnego w Gorlicach, a także o przedstawienie prognozy oddziaływania na środowisko posadowionej w centrum miasta nekropolii. Zaniepokojenie mieszkańców budzą pogłoski mówiące o  poszerzeniu terenu miejsc grzebalnych na zbocze przyległe do cmentarza, co spowoduje przybliżenie miejsc pochówku do terenów gęsto zaludnionych, a na to nie zgadzają się właściciele okolicznych posesji. Niepokój ich wydaje się być uzasadniony. Z prowadzonych chociażby przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie badań wynika, że bliskość cmentarzy stanowi zagrożenie dla ludności mieszkającej w ich pobliżu, dotyczy to między innymi zanieczyszczenia wód gruntowych. Stopień skażenia zależy od budowy geologicznej podłoża, a jak twierdzą zainteresowani, teren, o który mowa, jest osuwiskowy i podmokły, co zwiększa zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkających w okolicy ludzi.

Proszę o informację dotyczącą stanu zaawansowania prac nad realizacją planowanej budowy nekropolii w Sokole, a także wyjaśnienie czy obszar jaki ma zająć  jest wystarczający, gdyż w świetle wyżej wskazanych działań na obecnym cmentarzu komunalnym wydaje się, że nie.

 

II

 

W wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lutego 2014 r. z przeprowadzonej w Związku Gmin Ziemi Gorlickiej – którego członkiem jest Miasto Gorlice – zawarte są liczne opisy stwierdzonych nieprawidłowości. Moje zainteresowanie wzbudziły  nieprawidłowości ujęty w punkcie 8 i 10. Dlatego wnoszę o udzielenie wyjaśnień przez przedstawicieli Gorlic w Związku, to jest Panów: Witolda Kochana i Bogdana Musiała

      Jak w ogóle doszło do sytuacja, że astronomiczna jak na samorządowe warunki lokalne, kwota 12 mln zł związana z zadaniem „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” – była nieprawidłowo księgowana? Dlaczego Rada Miasta Gorlic nie została o tym fakcie oficjalnie poinformowana? Dodatkowo jaka część z powyższych środków pochodziła z budżetu Gorlic. Przypomnieć bowiem należy, że obaj wskazani wyżej przedstawiciele miasta wchodzą w skład Zgromadzenia Związku, który jest organem stanowiącymi kontrolnym.

     Ponadto o wyjaśnienie okoliczności zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet Związku, a dotyczących umów na roboty budowlane pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej – obiekty: Hala Sportowa OSiR oraz Gorlickie Centrum Kultury” na ogólną kwotę ponad 5 mln zł. Fakt, iż zobowiązania powyższe zawarte zostały bez uprzedniej zgody Zgromadzenia Związku niczego nie tłumaczy, gdyż obie powyższe inwestycje są obiektami publicznymi w Gorlicach i przedstawiciele miasta z racji pełnionych obowiązków o powyższych faktach powinni wiedzieć.

 Na pytanie zadane Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Miasta odpowiedzi udziela wójt Rakoczy.

Ciekawe posunięcie?

 

III

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta została przyjęta uchwała o nabyciu, w formie darowizny od Powiatu Gorlickiego nieruchomość położoną w pasie drogowym ulicy Ariańskiej, przy której, jak napisano w uzasadnieniu, prowadzono wspólną inwestycję polegającą na przebudowie chodnika i budowę parkingu. Przebudowa odbywała się etapami, w sporych odstępach czasu. Najpierw Miasto remontowało przynależną do niego część chodnika, pozostawiając niewyremontowany pas przy liceum ekonomicznym, bo znajdował się na działce należącej   do Powiatu. Obecnie Powiat remontuje chodnik przy szkole, jednak by pracę wykonać należycie musi burzyć to, co wcześniej wyremontowało Miasto. Jest to absurd, który prowadzi do marnotrawienia publicznych pieniędzy. Proszę o informacje ile ulic w Gorlicach jest w tak niefortunnej sytuacji  i na jakiej długości. Przy okazji wnoszę o przeanalizowanie planów  przestrzennych miasta, celem uniknięcia takich sytuacji w przyszłości. Brak perspektywicznego planowania skutkuje wykonywaniem tych samych czynności po kilka razy, bezsensownym i nieefektywnym wydawaniem środków komunalnych oraz marnotrawieniem czasu.

Ponadto zgłaszam, że części wyremontowanego wcześniej przez Miasto chodnika  przy Ariańskiej  już wymagają naprawy, co świadczy o jakości wykonanych prac. Remontu na całej długości wymaga także ulicy, która jest w tragicznym stanie.

 

IV

W związku z tym, że przy ulicy Ogrodowej zamiast zapowiadanej w ogłoszeniu przetargowym budowy obiektu handlowego powstał jedynie płatny parking. Jest to bulwersujące z tego względu, że Miasto też mogło w ten sposób zarabiać, dodatkowo stworzyć miejsce pracy, bez konieczności oddania tego terenu w dzierżawę wieczystą. W związku z powyższym zwracam się o udostępnienie umowy zawartej między Miastem a wieczystym dzierżawcą tego terenu.

 

V

W zawiązku z tym, że udzielane mi odpowiedzi na interpelacje dotyczące nieprawidłowości związanych z dożywianiem w styczniu dzieci i dorosłych są wymijające i ogólnikowe,  proszę o wyjaśnienie dotyczące znacznego spadku wydatków na dożywianie, a także drastyczne zmniejszenie w styczniu ilości osób z niego korzystających, a także udostępnieniem mi kopii odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi Praw Dziecka, do którego w tej sprawie o interwencję się zwróciłam, a miejskie władze do jej udzielenia zostały zobowiązane przez Rzecznika.

MÓJ KOMENTARZ

 

 Zwykle nie komentuję udzielanych mi wypowiedzi, tym razem muszę. Nie mogę zrozumieć, że rzecznik praw dziecka przedstawione brednie  kupił. Kpina z dzieci, które w styczniu nie dostały w szkole obiadów. Wszystko jest do sprawdzenia. Arogancja rządzących nie zna granic. Wstyd panie Burmistrzu, to pan za powstałą sytuację odpowiada i za poniższe pismo także.

 

 


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.