INTERPELACJE GRUDZIEŃ 2013

 

 

Gorlice, 30.12.2013 r.

 

Radna Miasta Gorlice

 

Alicja Nowak

 

 

 

INTERPELACJE – GRUDZIEŃ

 

I

 

Proszę o wyjaśnienie, jaki jest cel zaciągania przez budżet miasta w przyszłym roku, nowej pożyczki na kwotę 1 mln 300 tys. zł, jeżeli przedłożony projekt budżetu w § 3 ust. 1 przewiduje nadwyżkę budżetową w prawie takiej samej wysokości (dokładnie 1.179.878 zł). Może lepiej i oszczędniej byłoby zbilansować budżet na zero, albo w skrajnym przypadku pożyczyć  brakującą kwotę ale ograniczoną do ok. 150 tys. zł. Wiadomo przecież ogólnie, że kredyt ten trzeba będzie spłacić powiększony o dodatkowe koszty (prowizja, odsetki itp.).

 

 

II

 

W związku z realizacją II etapu budowy dróg w gorlickiej strefie aktywności gospodarczej, proszę o informację, czy budowane z udziałem środków unijnych  drogi spełniają unijne wymogi dla dróg publicznych. Nie oczekuję odpowiedzi czy spełniają one wymogi krajowych przepisów o drogach publicznych..

 

III

 

Pismem z 18 listopada wystąpiłam do Burmistrza o informację czy wydana została kiedykolwiek decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycjina działce przy ul. Ogrodowej (dawne targowisko)? Jeśli tak, wnosiłam o doręczenie odpisu przedmiotowej decyzji. W przypadku gdyby decyzja nie była wydana ale postępowaniew sprawie było w toku, prosiłam o informację na jakim jest etapie. W przesłane odpowiedzi    z dnia 18 grudnia br., poinformowana zostałam, że to nabywca prawa użytkowania wieczystego może wystąpić o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Panie Burmistrzu, nie oto pytałam! Wiem kto jest wnioskodawcą w takich sprawach, jak również kiedy decyzje takie są wymagane. Postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji toczy się z udziałem społeczeństwa, dlatego jeszcze raz proszę o udzielnie informacji zgodnie z zakresem wniosku.

 

 

IV

 

Odpowiadając na moją interpelację dotyczącą zignorowania przez gorlickie władze szansy,  jaką dla wielu lokalnych handlowców i utrzymania przez nich miejsc pracy mogło być przystąpienia miasta do programu „Mój Rynek”, stwierdził Pan: „Burmistrz jest organem wykonawczym Miasta i realizując swoje zadania musi poruszać się w ramach ograniczonych możliwościami  budżetu uchwalanego rok rocznie przez Radę Miasta Gorlice. Budżetten w latach  2012 -2013 nie zakładał finansowania jakichkolwiek działań zmierzających       do budowy/modernizacji placu targowego w mieście”. W dalszej części informuje Pan,że  „Możliwości aplikowania o środki zewnętrzne przez samorządy lokalne są uzależnione     od zasobności budżetów poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, gdyż zawsze wymagają wkładu własnego i ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (…)” następnie Pan dodaje: „Decyzję w tym zakresie podejmuję osobiście po konsultacji z Zastępcą Burmistrza, Skarbnikiem Miasta oraz Kierownikami i pracownikami merytorycznych Wydziałów/ Jednostek.”

 

W kontekście Pańskiej odpowiedzi proszę o wyjaśnienie, jak to możliwe, że przy tak dużych ograniczeniach budżetowych i dogłębnych analizach potrzeb, zdecydowano 20 głosami radnych, przy jednym moim przeciwnym, o budowie trzeciej strefy aktywności gospodarczej. Przedstawiony radnym pod głosowanie na nadzwyczajnej sesji projekt uchwały był przez Pana rekomendowany, chociaż nie był  wcześniej ujęty w w/w planach, wymagał dofinansowania ze środków własnych, nie rokował też stworzenia nowych miejsc pracy,o czym przed głosowaniem mówiłam, a co po kilkunastu dniach sam Pan przyznał, wycofując się z jego realizacji, rezygnując przy tym ze środków zewnętrznych, natomiast inwestującz budżetu niezaplanowane wcześniej pieniądze na poszerzenie drugiej strefy aktywności gospodarczej,  na którą ze środków zewnętrznych wcześniej ściągnięto około osiemnastu milionów, dodano wkład własny, zapłacono VAT, a na nowe miejsca pracy nie ma w niej widoku. W tym miejscu chciałabym otrzymać zwięzłą odpowiedź, co dalej z przyjętą uchwałą dotyczącą budowy trzeciej strefy, a także na temat  rzetelności przedstawionych radnym perspektyw i prognoz dotyczących jej funkcjonowania, skoro były tak wiarygodne, że 20 samorządowców się pod nimi podpisało, a mogło to mieć fatalne skutki dla miejskiego budżetu w przyszłości, bo pieniądze zewnętrzne obwarowane są szeregiem zobowiązań, wśród których priorytetem jest  stworzenie określonej ilości miejsc pracy.

 

Z powyższego wynika, że udzielona mi na interpelację odpowiedź odbiega od stanu faktycznego, nie argumentuje przyczyn nieprzystąpienia Gorlic do projektu „Mój Rynek”.   Jak wynika z zestawienia obu wskazanych przez mnie przypadków, uchwały można poprzez głosowanie zmieniać w miarę potrzeb, co zresztą niemal na każdej sesji jest realizowane poprzez zmiany budżetowe. A jak w udzielonej mi odpowiedzi jednoznacznie stwierdzono, decyzje  w tym zakresie podejmuje Pan osobiście  po konsultacji z Zastępcą, Skarbnikiem Miasta oraz Kierownikami i pracownikami merytorycznych Wydziałów, radni jedynie przedkładane im propozycje zatwierdzają. Im lepsza argumentacja, im dogłębniej przedstawiony interes miasta, tym chętniej podnoszą ręce, by rekomendowane projekty zaakceptować do realizacji, bo w tej kwestii zawierzają specjalistom. Jak pokazuje głosowanie nad utworzeniem trzeciej strefy aktywności gospodarczej, czy wcześniejsze dotyczące dzierżawy terenu przy Ogrodowej, a także głosowanie nad zbycia przed ustawowym terminem działek w Małastowie, Rada nie mając pełnych informacji podjęła niewłaściwe decyzje.  Czas najwyższy, by za brak rzetelności w udzielaniu informacji, przemilczanie konsekwencji, odpowiedzialność ponosili konkretni ludzie, a nie mieszkańcy Gorlic.

 

Proszę o doprecyzowanie informacji dotyczącej planowanego poszerzenia strefy ekonomicznej, o której rozmawiał Pan 12.12.2013 r. z minister Bińkowską.

 

V 

 

Otrzymuję skargi od mieszkańców ulicy Łokietka, których pominięto przy realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Porównując lokalizację budynków przy Łokietka 2 i Łokietka 72 można stwierdzić, że jest podobna, z tym że przy starym domu przy Łokietka 2, gdzie  w sąsiedztwie budują się kolejne domu, rozbudowy sieci nie uwzględniono, natomiast przy Łokietka 72 wykonano bardzo kosztowne prace wodno – kanalizacyjne wchodzącew sąsiadujące z zabudowaniami pola. Proszę o wyjaśnienie i uargumentowanie takiego działania.

 
 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.