INTERPELACJE – MAJ 2011 R.

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

INTERPELACJE

26 MAJA 2011 R.

I

1. Interpelacja w sprawie targowiska przy ul. Legionów/Ogrodowej – Art. 7. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mówi, że do zadań własnych gminy należą sprawy targowisk i hal targowych.” Proszę o podanie przyczyn uniemożliwiających wykonanie uchwały Rady nr 15/IV/2010 z dnia 30 XII 2010 r. w przedmiocie wykorzystania działki 1705/4 do końca 2011 roku jako terenu targoweg.

2. Interpelacja w sprawie targowiska przy ul. Sportowej – Podstawę prawną funkcjonowania targowisk gminnych stanowią: w/w ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, uchwała rady gminy, regulamin targowiska. Likwidując targowisko przy obiektach sportowych, aby być w zgodzie z Ustawą, należałoby wskazać inny teren, dla prowadzenia tego typu działalności, niezależnie od inaugurującego działalność Jarmarku Pogórzańskiego, który jest prywatną inicjatywą, a poza tym nie daje możliwości pracy wszystkim zainteresowanym z Gorlic i spoza miasta. Wtorkowe jarmarki od dziesiątków lat są stałym element lokalnej tradycji i rodzajem promocji miasta, ze względu na cykliczne pojawianie się w Gorlicach wielu osób z okolicznych miejscowości. Przynosiły stały dochód kasie miejskiej, ale i właścicielom lokalnych sklepów, a także przewoźnikom. Handel na placu, dawał jednym pracę, innym możliwość dokonania tańszych zakupów. W interesie miasta i mieszkańców jest podtrzymanie tego typu działalności. Nie wszystkich stać na zakupy w galeriach handlowych. Apeluję, do Rady Miasta Gorlice, by zobowiązała odpowiednią Komisję Rady do podjęcia z władzami rozmów dotyczących wyznaczenia nowego miejsca targowego, jak również odpowiednią uchwałą określiła równe zasady dostępu do niego dla wszystkich chętnych.

II

W udzielonej mi na kwietniowej sesji odpowiedzi na interpelację dotycząca zgodnego z zapisami ustawowy i sprawiedliwością społeczną przeprowadzania konkursów  na stanowiska samorządowe Burmistrz nie odpowiedział na pytania dotyczące regulaminów i czytelnych kryteriów oceniania kandydatów w czasie wstępnej selekcji oraz sposobów dokumentowania przez poszczególnych członków komisji przebiegu konkursów. Nadal nie mam odpowiedzi na pytanie czy w gorlickim samorządzie przestrzegane są ustawowe  i wewnętrzne procedury naboru na stanowiska urzędnicze i czy istnieją regulaminy oraz ściśle określone kryteria pozwalające stwierdzić, że nabór dokonany został w oparciu o zachowanie zasad równości szans oraz w sposób zapobiegający możliwości powstania korupcji.

III

Na jakim etapie, znajduje się obecnie sygnalizowany przez Pana Burmistrza projekt powstania punktu obsługi mieszkańców? W szczególności czy prócz stacjonarnej formy         w Urzędzie Miejskim podjęto działania ułatwiające załatwiane sprawa przez mieszkańców za pośrednictwem środków elektronicznych? W nawiązaniu do tej ostatniej kwestii i ogólnokrajowego projektu e-administracji, proszę o informacje o zakresie i sposobie wdrażania postanowień Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. – w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67). W szczególności proszę o informacje o podjętych decyzjach – przez Burmistrza i kierowników jednostek – w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.

IV

Proszę o informację o podjętych – przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne – krokach wynikających z nałożonego na nie jako pracodawcę obowiązku działania zawartego w art. 943 § 1 Kodeksu pracy obowiązku przeciwdziałania mobbingowi. Czy zapis Kodeksu zmaterializował się w postaci stosownych regulaminów lub instrukcji wewnętrznych? Czy przeprowadzono w tym zakresie jakieś szkolenia? Wykładnia art. 943 § 1 wskazuje jednoznacznie na jego normatywny charakter i zobowiązanie po stronie pracodawcy do aktywnego przeciwdziałania mobbingowi.

V

Strefa Ekonomiczna Mielec istnieje od 1999 r. nie przyniosła Miastu oczekiwanych zysków ekonomicznych, pomimo dużych ulg oferowanych przedsiębiorcom, nie dała również przewidywanej ilości miejsc pracy. Moje zapytanie dotyczy prognozowanych zysków z inwestowania w strefę m.in. w wykup gruntów, a także w rozbudowę infrastruktury drogowej w tym rejonie, gdy 30 tysięczne miasto jest ciągle zakorkowane. Jaka jest pewność, że podjęte działania tym razem uwieńczone zostaną sukcesem, Tym bardziej, że warunkiem skorzystania z ulg jest prowadzenie działalności gospodarczej i utrzymanie środków trwałych przez okres jedynie 5 lat – duzi przedsiębiorcy lub 3 lat – mali i średni, a oferowane ulgi dotyczą zakupu gruntów, zwolnień podatkowych, zwolnień z tytułu tworzenia miejsc pracy. Grunt sprzedany po preferencyjnych cenach prywatnemu przedsiębiorcy, który po pięciu latach zlikwiduje działalność, jest dla miasta gruntem straconym.

Odpowiedź burmistrza na interpelację V

Odpowiedź odnośnie strefy mieleckiej

Odpowiedź na interpelację odnośnie strefy mieleckiej

Tagged with:
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.