INTERPELACJE CZERWIEC 2013

 
 

Gorlice, 27.06.2013 r.

Radna Miasta Gorlice

 

Alicja Nowak

 

INTERPELCACJE

 

I

 

 związku z decyzją władz miejskich, dotyczącą likwidacji targowiska przy ul. Ogrodowej i wynikających z tego powodu konsekwencji w postaci utraty wielu miejsc pracy, a co za tym idzie środków utrzymania dla kilkunastu gorlickich rodzin, zwracam się   do Burmistrza Miasta Gorlice o wskazanie i przedłożenie Radzie Miasta do zatwierdzenia nowej dogodnej lokalizacji targowiska miejskiego.

 

Art. 7 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mówi, że do zadań własnych gminy należy tworzenie i organizacja targowisk. Likwidując targowisko przy obiektach sportowych, należało wskazać inny teren dla prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

 

Pozbawieni wsparcia lokalnych władz gorliccy handlowcy podejmowali różne działania zaradcze, wzięli sprawy w swoje ręce. Niestety, nie sprawdziła się oferta „Jarmarku Pogórzańskiego”, budowa boksów handlowych, ani wynajmowanie placu od prywatnego właściciela. Rozdrobnienie, do jakiego doprowadziła decyzja o likwidacji targowiska, pogrzebało gorlicki handel, a wiele osób pozbawiło nie tylko miejsc pracy, ale i oszczędności. Wyznaczenie targowiska miejskiego – w obecnej sytuacja – jest obowiązkiem władz miasta, ma na celu nie tylko zapobieżenie bezrobociu ale i wzrastającemu ubóstwu.

 

Handlowcy nadal mają poczucie, że uderzono w ich konstytucyjne i ustawowe prawa. Za likwidacją placu targowego nie przemawiał ważny interes publiczny. Zagospodarowanie działki 1705/4 – zabudowanej kioskami handlowymi – położonej przy ulicy Ogrodowej i Legionów można było rozwiązać z korzyścią nie tylko dla dzierżawców miejsc targowych, ale i dla całego Miasta i jego mieszkańców. Scentralizowanie handlu na jednym miejskim targowisku wpłynie na uporządkowaniem i odbudowanie tego typu działalności. Działania takie powinny być także początkiem porządków urbanistycznych w mieście, bowiem zarzut braku estetyki  i pewnego ładu przestrzennego był jednym z argumentów przemawiających   za likwidacją targowiska przy ul. Ogrodowej. Lecząc objawy, a nie przyczynę, doprowadzono do wysypu w całym mieście szpecących je „blaszaków”. Powstają one nadal, również w sąsiedztwie dotychczasowych targowisk, ale już nie na terenach kontrolowanych przez miasto. (pismo z podpisami zainteresowanych w załączniku)

 

 

 

II

 

Od kilku tygodni plac byłego targowiska przy ul. Ogrodowej użytkowany jest jako parking. I jak można zaobserwować, nawet w dni szczególnego nasilenia ruchu w mieście, jest wykorzystywany w niewielkiej części.

 

Aktualne plany przewidują – po wydzierżawieniu tego terenu – że, liczba miejsc parkingowych zostanie jeszcze pomnożona. Rozwiązanie takie wydaje się absurdalne i dlatego wnoszę o przedstawienie prognozy rzeczywistego zapotrzebowania miasta na miejsca parkingowe.

 

III

 

Proszę o informację na temat sporu Miasta z Agencją Nieruchomości Rolnych w związku z żądaniem zapłaty ponad pół miliona złotych za zbyte przed ustawowym terminem działki w Małastowie. Jeżeli w sprawie zapadły już wyrok, proszę o jego udostępnienie.

 

 

IV

 

 Proszę o podstawowe informację dotyczącą firm funkcjonujących w strefie ekonomicznej od 2001 roku. Proszę o krótką odpowiedź w formie tabeli, której wzór załączam.

 

Nazwa firmy

Działa w latach

Aktualna ilość miejsc pracy

od

do

 

 

V

 

 Mieszkańcy ul. Reymont zgłaszają potrzebę remontu ulicy przy której mieszkają i chodnika,  bowiem stan nawierzchni jest tragiczny, zagraża bezpieczeństwu użytkowników, których przybywa i przybędzie, gdy do remontowanego budynku wprowadzi się MOPS. Ponadto ulica Reymonta łączy osiedle mieszkaniowe Pod Lodownią z drogą wojewódzką, co powoduje,  iż ruch na niej jest znaczny.

 

 

VI

 

 Proszę o informacje, dlaczego część odnośników i stron w Biuletynie Informacji Publicznej miasta nie działa (nie otwiera się), dotyczy to między innymi oświadczenia majątkowych radnych. Proszę o ich odblokowanie, ewentualnie podanie mi hasła dostępu. Dodam, że radnych jest 21, a opublikowanych oświadczeń jest 20. W jednym przypadku pod nazwiskiem radnego umieszczono oświadczenie majątkowe innego radnego, zapewne to charakterystyczny dla tej kadencji „czeski błąd”, który jednak należy naprawić.

 

 

VII

 

Ponownie upominam się o szafki do szkolnych szatni. W odpowiedzi na interpelację z maja   w tej sprawie przedstawiono jedną z najdroższych wersji. Szafki na obuwie nie muszą mieć 190 centymetrów wysokości, proszę o poważne podejście do tematu, jak również do tematu wentylacji w szkole i klimatyzacji niektórych pomieszczeń, chociażby sal komputerowych, a MZS nr 1 korytarzy, ze względu na brak na nich okien. Jedynym klimatyzowanym miejscem w „Jedynce” jest sekretariat i gabinet dyrektora. Wysokie temperatury w czerwcu były przyczyną omdleń uczniów, uniemożliwiały też właściwą pracę uczniów i nauczycieli.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.