INTERPELACJE – WRZESIEŃ 2010 R.

Gorlice, 30 września 2010 r.

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

 

INTERPELACJE

 

I

 Na poprzedniej sesji zwróciłam się do pana Burmistrza o zajęcie stanowiska wobec sposobu realizacji przez Gminę Miejską Gorlice zobowiązania nałożonego przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w postaci zapewnienia lokalu socjalnego 75 letniej inwalidce I grupy. Gmina wskazała eksmitowanej lokal przy Reymonta 1. Jak wynika z opinii inspektora budowlanego we wskazanym budynku lokale spełniają warunki przewidziane dla pomieszczeń tymczasowych. W sytuacji, gdy wobec eksmitowanej wszczęte zostały procedury komornicze, zwróci się ona do sądu ze skargą, że gmina nie wywiązała się z nałożonego na nią obowiązku i nie wskazała lokalu socjalnego. W razie korzystnego dla niej wyroku, kosztami obciążony zostanie budżet miasta.

W dniu 16.09.2010 r. złożyłam w tej sprawie pismo do pana Burmistrza i kierownika MZB, odpowiedzi nie otrzymałam. Podobnie jak na pismo do MZB z  9 września. Natomiast w piśmie z dnia 24 sierpnia 2010 r. kierownik Adamczak napisał:

„w związku ze złożonym odwołaniem przez panią Krystynę Roję (…) wobec której orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, wskazanego przez gminę w budynku przy ulicy Reymonta 1, sprawa zostanie ponownie przedłożona na posiedzeniu komisji Spraw Społecznych celem zaopiniowana. Na powyższe oraz w zakresie stanu technicznego budynku przy Reymonta 1odpowiedź zostanie udzielona po rozpatrzeniu odwołania pani Roi, o czym zostanie Pani powiadomiona odrębnym  pismem” informuję, że obietnica nie została dotrzymana, odpowiedzi wiążącej nadal brak.

Również burmistrz Sterkowicz pozostaje przy swoim stanowisku, chociaż w udzielanych odpowiedziach brak jest konsekwencji. Uparcie trzyma się zapisu wyroku sądowego, w którym jest mowa o lokalu socjalnym i nie widzi możliwości skorzystania z narzędzi prawnych, które dają mu prawo przydzielenia Krystynie Roi lokalu komunalnego. Innym razem pisze:

 „W świetle obowiązującego prawa pojęcie budynek socjalny jest tym samym pojęciem, co budynek komunalny”

Wniosek nasuwa się jeden. Prawo jest interpretowane w zależności od potrzeb. W związku z tym, że nie udzielono w terminie ostatecznej odpowiedzi, proszę o przedstawienie jej dzisiaj, bo stan zawieszenia, w jakim znalazła się Krystyna Roja, jest dla jej zdrowia katastrofalny. Po ostatnim piśmie z MZB potrzebna była interwencja kardiologiczna.

Sprawa, o której pozytywne rozwiązanie zabiegam od początku lipca, tylko pozornie dotyczy jednej osoby, tak naprawdę stanowi problem o charakterze społecznym w systematycznie ubożejącym społeczeństwie naszego miasta, w którym wielu obywateli może otrzymać wyrok eksmisyjny. Wystarczy tylko stracić źródło utrzymania.

II

Pozostając przy MZB chciałabym otrzymać informację na temat procedur zgodnie, z którymi Burmistrz zatrudnił kierownika Adamczaka. W Internecie umieszczone są dwa komunikaty informujące o konkursie na stanowisko kierownika MZB, podana jest też informacja o braku chętnych. Wygląda na to, że nie podjęto kolejnych prób znalezienia osoby spełniającej stawiane ewentualnym chętnym kryteria, nie obniżono także wymagań. Z moich informacji wynika, że kwalifikacje pan Adamczaka odbiegają od wymagań konkursowych, a i jak wykazała przeprowadzona kontrola, a także liczne skargi mieszkańców, do których się dołączam, nie sprawdza się na zajmowanym stanowisku. Dziwi również fakt, że kierownik MZB klasyfikuje budynki, którymi zarządza zwyczajowo, a nie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W BIP nie ma też informacji na temat pana Adamczaka, chociaż można znaleźć informacje na temat pracowników, którzy od lat nie pracują w Urzędzie Miast. Dostępne są także  komunikaty o zatrudnieniu pracowników niższych szczebli. Proszę o wyjaśnienie.

III

Ponownie pytałam o stan prawny budynku przy ulicy Korczaka, którego budowę rozpoczęto od podjęcia uchwały nr 495/LII/2006 pt. „Budowa budynku socjalnego przy ulicy Korczak w Gorlicach” z  z dnia 21 września 2006 r. Na ostatniej sesji radni większością głosów zdecydowali, że lokale w bloku komunalnym przy ulicy Korczaka wystawione zostaną na ogólną sprzedaż, czemu się sprzeciwiałam. Zapytałam o uchwałę zmieniającą zapis z 2006 roku, która przekwalifikowała blok z socjalnego na komunalny. Otrzymałam informację, że uchwała taka nie była podejmowana i nieprawdą okazała się  odpowiedź burmistrza Fugla, że uchwała nr 495/LII/2006 nie została zrealizowana.

Burmistrz Sterkowicz w skierowanej do mnie odpowiedzi napisał:

„Budowa budynku socjalnego przy ulicy Korczaka w Gorlicach” została w pełni zrealizowana. W świetle obowiązującego prawa budynek socjalny jest tym samym pojęciem, co budynek komunalny” W dalszym ciągu swojej wypowiedzi Burmistrz powołuje się na uchwałę nr 426/XLV/206 Z 23.02.2006 i uchwałę 139/XVI/2007 r. z dnia 22.11.2007 r., które dotyczą dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosków o przydział lokalu z zasobów miejskich, nie uzasadniają więc zmiany przeznaczenia budynku przy ul Korczaka.

Dodam, że w sprawie podjętej na ostatniej sesji uchwały dotyczącej sprzedaży lokali w spornym budynku zwróciłam się do Wojewody, który podjął działania sprawdzające jej zgodność z obowiązującym prawem.

Dzisiaj ponownie zwracam się z pytaniem o stan prawny i przeznaczenie lokali przy ulicy Korczaka w sytuacji, gdy nie zmieniono jego przeznaczenia stosowną uchwałą. Prosiłabym również burmistrza Fugla, żeby wyjaśnił, dlaczego udzielił mi niezgodnej ze stanem faktycznym odpowiedzi.

IV

Nadal nie usunięto kamiennych kręgów umieszczonych w potoku przy posesji Warneńczyka 8. Według mieszkańców i komisji, które sprawdzały stan rzeczy, był one przyczyną zalania pobliskich domów. Co dalej z tą sprawą? Mieszkańcom wcześniej zalanych domów przy każdym większym deszczu towarzyszy obawa, że nieszczęście, którego doświadczyli, może się powtórzyć.

Tagged with:
 

1 Comment

  1. Kolega pisze:

    Broniła Pani Matkę Roje a potem Roja głosował przeciw Pani.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.