INTERPELACJE – STYCZEŃ 2013 R.

Moje interpelacje na stronie UM
 

INTERPELACJE – STYCZEŃ 2013 R.

 

I

 

Na podstawie kilku orzeczeń Sądu Administracyjnego w Krakowie, Rada Miasta Gorlice ukarana została grzywnami za naruszenie przepisów prawa. W związku z tym zaistniała niejasność co do źródła ich pokrycia.

 

  1.  1. Odpowiadając na grudniową interpelację dotyczącą źródeł finansowania grzywien nałożonych przez Naczelny Sąd Administracyjny na Radę Miasta Gorlice, burmistrz Kochan w skierowanej do mnie odpowiedzi poinformował, że zostaną one pokryte ze środków budżetu miasta. Zgodnie z regulacjami ustawy o finansach publicznych (art. 216) wydatki budżetu miasta przeznaczone są na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Proszę o wskazanie jaka norma prawna zalicza ponoszenie kar sądowych – za złamanie prawa przez organy miasta – do zadań własnych gminy.
  2.  

  3. 2. Nadto podnieść należy, iż Rada Miasta Gorlice nadal ignoruje orzeczenia sądowe. Jak bowiem wynika z uzasadnienia postanowienia z dnia 8 listopada 2012 r. (sygn. akt II SO/Kr 25/12) cyt.: „Co więcej twierdzenie, że trwało to 20 miesięcy jest nie tylko niewiarygodne i nieprofesjonalne, lecz wręcz absurdalne. A organ winien wyciągnąć konsekwencje wobec osób winnych takiemu stanowi rzeczy tj. osób odpowiedzialnych za obieg dokumentów wewnątrz organu oraz za jego obsługę prawną.” – Rada Miasta zamiast wykonać postanowienie, tj. wyciągnąć konsekwencje wobec osób winnych, przerzuca koszty finansowe za ich niezgodnych z prawem działań na wszystkich mieszkańców miasta.

 

 

II

Podczas głosowania uchwały dotyczącej wygaszenia mandatu radnej Migdar przewodniczący Musiał usilnie próbował doprowadzić do tajnego głosowania. Przyjęcie takiej opcji dałoby radnej Migdar możliwość odwołania się od uchwały przegłosowanej w sposób niezgodny z ustawą o samorządzie gminnym, której art. 14 wyraźnie mówi, że „Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Ze względu na stanowisko reprezentującego biuro prawne Urzędu pana Przybyło, który nie widział przeszkód, by radna Migdar brała udział w głosowaniu, przypomnę przy okazji, iż art. 25a. powyższej ustawy mówi: „Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu…”. Wracając jednak do sedna, zwracam się do przewodniczącego Musiała o odpowiedź czy dążąc do tajnego głosowania chciał umożliwić radnej Migdar odwołanie się ze względu na niewłaściwe procedury, czy po prostu wniosek formalny jaki zgłosił, wynikał z nieznajomości przepisów w oparciu o które powinien pracować on sam jaki i Rada Miasta Gorlice.

&nbsp

 

III

 

 W związku z tym, że z budżetu miasta dotowana są media, w tym TVRGorlice, proszę o przedstawienie treści zawartej z panem Trybusem umowy, zwracam się również o wyjaśnienie dotyczące scenariusza sprawozdań z posiedzeń rady miasta, w tym o jego autorstwo. Ponadto proszę o informację na temat finansowania czasu antenowego przeznaczonego na wystąpienia pana burmistrza, który jest niewspółmiernie długi do czasu antenowego przeznaczonego na interpelacje radnych, czy punktu dotyczącego podejmowania uchwał. Proszę również o listę zrealizowanych w 2012 r. przez RTVG programów, które ukierunkowane były na promocję Gorlic.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.