A jednak radna naruszyła ustawę – stanowisko Wojewody

 
 

Rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego pani Monika Frenkiel na pytanie skierowane przez redakcję „Echa Gorlic”, a dotyczące mandatu radnej Marioli Migdar odpowiedziała co następuje:

 

(…) Wojewoda Małopolski zwrócił się do Rady Miasta Gorlice z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do podjęcia uchwały o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnej Marioli Migdar.

 

W ocenie wojewody pani Mariola Migdar pełniąc funkcję prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorlicach oraz pozostając radną naruszyła art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym”.

 

Odpowiedź rzeczniczki Wojewody Małopolskiego

 

W sprawie Wojewoda skierował pismo do Rady Miasta Gorlice. Niestety, w Urzędzie odmówiono mi możliwości zapoznania się z jego treścią. W rozmowie telefonicznej przewodniczący Musiał stwierdził, że to on najpierw musi się z pismem zapoznać, a dopiero zdecyduje co dalej, na pewno Rada treść pisma Wojewody pozna podczas sesji. Prawniczka z biura Prawa i Nadzoru przy Wojewodzie Małopolskim, do której zwróciłam się o przesłanie mi kopii pisma, nie mogła zrozumieć, czemu odmawia mi się dostępu do pisma, którego adresatem jest Rada Miasta Gorlice, a ja jestem jej częścią.

 
Wniosek nasuwa się jeden; sprawa radnej Migdar ma drugie dno, a przewodniczący Musiał próbuje coś ukryć. Możliwe, że takich „rodzynków” w Radzie jest więcej, a jedna sprawa dotycząca utraty mandatu ruszy lawinę pdobnych – na razie to jednak tylko domniemania spowodowane opieszałością w sprawie i utajnianiem wiadomości. Czas pokaże, co będzie dalej.

 

Odmowa udostępnienia pisma Wojewody

Odmowa udostępnienia pisma Wojewody

 

Niemniej poniżej zamieszczam fragment odpowiedzi jaką otrzymałam z biura prawnego redakcji pisma samorządowego jakim jest „Wspólnota”.
 

Przypadek wiceprzewodniczącej

 

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego wynika jednak, że inna radna pełniąca funkcję wiceprzewodniczącej rady jest jednocześnie Prezesem tejże Spółdzielni, której członkiem jest gmina. Oczywiście mając na uwadze powyższe wyjaśnienia również w stosunku do tej radnej nie znajduje zastosowania art. 24f ust. 2 u.s.g. Jednakże w tym przypadku udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie wymaga jeszcze poddania analizie art. 24f ust. 1 u.s.g., zgodnie z którym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

 

W omawianej grupie zakazów ustawodawca wprowadził w odniesieniu do radnych kilka rodzajów ograniczeń. Po pierwsze, zakazuje radnemu bycia jednoosobowym przedsiębiorą prowadzącym działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia jednostki samorządu terytorialnego, w której uzyskał mandat. Wyklucza bowiem prowadzenie działalności gospodarczej „na własny rachunek”. Po drugie, zakazuje jej prowadzenia wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia jednostki samorządu terytorialnego, w której uzyskali mandat. Nie ulega wątpliwości, iż wiceprzewodnicząca rady pełniąc funkcję Prezesa Spółdzielni nie prowadzi takiej działalności ani osobiście, ani wspólnie z innymi osobami. Natomiast pamiętać należy, że w art. 24f ust. 1 u.s.g. mowa jest jednak nie tylko o zakazie prowadzenia działalności na własny rachunek, ale również na cudzy. Przepis ten bowiem zabrania także zarządzania taką działalnością (tzn. działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy). Nie znajdujemy co prawda definicji ustawowej tego pojęcia, ale potocznie „zarządzać” znaczy tyle co wykonywać czynności administracyjne, kierować czymś, sprawować nad czymś zarząd. Zarządzanie obejmuje więc działanie na cudzy rachunek, występowanie w cudzym imieniu, ale także kierowanie określoną działalnością, podejmowanie w ramach tej działalności samodzielnych decyzji (tak J. Jagoda, Komentarz do art. 25b, [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, (red.) B. Dolnicki, Zakamycze 2005, s. 192). Kompetencja taka może przysługiwać danej osobie jako organowi jednoosobowemu (jak to ma miejsce np. w przypadku dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, jednoosobowego zarządu spółki handlowej lub spółdzielni) albo jako członkowi kolegialnego organu zarządzającego podmiotem gospodarczym (…) 

 

Mienie komunalne

 

W judykaturze wiele orzeczeń poświęcono wykorzystaniu mienia komunalnego w działalności gospodarczej podmiotów zarządzanych przez radnych, zwłaszcza w działalności prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia i kluby sportowe. Na ogół panuje przekonanie, że zarządzanie taką działalnością jest sprzeczne z przepisami art. 24f u.s.g.(…)

 

Zatem, przy założeniu, że opisywana Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, nie ulega wątpliwości, że wiceprzewodnicząca rady pełniąca funkcje Prezesa Spółdzielni zarządza taką działalnością. Pytanie tylko czy w działalności tej wykorzystywane jest mienie danej gminy. Z opisanego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia wynajmowała od gminy lokal użytkowy, a umowa najmu została w ostatnim czasie rozwiązana przez panią Prezes bez zachowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeżeli zatem lokal ten, stanowiący mienie gminy, wykorzystywany był do prowadzenia działalności Spółdzielni to w świetle przedstawionego powyżej poglądu judykatury uznać należy, iż radna będąca wiceprzewodniczącą rady i zarazem Prezesem Spółdzielni złamała zakaz ustanowiony art. 24f ust. 1 u.s.g. (…)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.