INTERPELACJE – WRZESIEŃ

 

Radna Miasta Gorlice
Alicja Nowak

 

INTERPELACJE WRZESIEŃ

 

I

 

Ze względu na przedłużające się procedury kupcy z placu targowego przy Ogrodowej nie mogą w planowanym terminie przejść na plac przy ulicy Węgierskiej. Proszą, by dać im jeszcze kilka tygodni na sfinalizowanie potrzebnych formalności. Znany im był wcześniej ostateczny termin zamknięcia placu, jednak w tym przypadku zawiniły przedłużające się procedury. Zamknięcie targowiska 29 września spowoduje, że 20 rodzin pozostanie bez środków do życia. Natomiast demontaż budek handlowych, ze względu na materiał z jakiego są wykonane i panującą aurę, może spowodować, że w czasie oczekiwania na ponowne zmontowanie ulegną zniszczeniu. Handlowcy proszą o zrozumienie, liczą, że w ciągu miesiąca potrzebne dokumenty i pozwolenia na budowę dostaną. Zawracają się do radnych o wsparcie ich prośby. Szczególnie apelują do przedstawicieli Komisji Promocji i Rozwoju, u której członków, ze względu na charakter funkcjonowania Komisji, szczególnie liczą na zrozumienie i pomoc. W razie potrzeby proszą o wyznaczenie terminu spotkania, na które przyjdą, by apelować o pomoc dla siebie i rodzin oraz wyjaśnić dlaczego nie zdążyli dostosować się do wyznaczonego terminu.

 

II

 

Mieszkańcy Sokoła w obawie o bezpieczeństwo dzieci i swoje z coraz większą niecierpliwością dopytują się o przejście dla pieszych w okolicach niedawno otwartego centrum handlowego. Proszą o możliwie szybki termin jego realizacji.

 

III

 

Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych ma na celu ukrócenie wśród urzędników naruszenia prawa oraz zapobiec wynaturzeniom w funkcjonowaniu administracji. Niestety, mam okazję doświadczać, jak bez echa przechodzą błędy popełniana w Urzędzie Miasta Gorlice. Na ostatniej sesji zwróciłam uwagę na błąd w dokumencie podpisanego Porozumienia, rozwiązującego umowę najmu Miasta ze Spółdzielnią Mieszkaniową Pod Lodownią. Pan Burmistrz odpowiedział: – „może pani zgłosić sprawę do prokuratury”. Arogancja i pobrzmiewające w tych słowach poczucie bezkarności, są przejawem lekceważenia nie tylko mojej osoby, ale także mieszkańców, którzy za różnorodne błędy urzędnicze ponoszą nieraz poważne konsekwencje. Przypomnę chociażby podmianę pism dotyczących podwyżek dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli – dwa pisma o tej samej sygnaturze i dacie, różniące się tylko jednym istotnym słowem – datą wprowadzenia obiecanej podwyżki.
Kolejna sprawa to wprowadzanie zmian w inwestycjach poprzez uchwały budżetowe, tym sposobem bez szczegółowego wyjaśnień wprowadza się nie zawsze uzasadnione korekty czy inwestycje. Tak było w przypadku budynku socjalnego, jakim miał być blok przy Korczaka, jak stwierdzono przekwalifikowanie jego przeznaczenia na komunalny przyjęto uchwałą budżetową. W maju tego roku radni przyjęli kolejne zmiany w budżecie, tym samym przyznając pieniądze na remont drogi, której nie ma w planie zagospodarowania, a to może mieć swój epilog w sądzie i skutkować obciążeniem miejskiego budżetu nie tylko wysokim odszkodowaniem ale i koniecznością pokrycia opłat sądowych i ewentualnych kar. Sprawa jest w toku, zajmuje się nią Komisja Rewizyjna.

 

Inną bulwersującą sprawą jest przedstawiane radnym pod głosowanie uchwał, bez podania istotnych informacji. Przykładem może być zgoda Radę na sprzedaż przed ustawowym terminem działek w Małastowie, co skutkuje ciążącym na mieście zobowiązaniem finansowym wobec Agencji Nieruchomości rolnych. Radni uchwałę przyjęli, bo nie otrzymali informacji, że głosują nad zbyciem gruntów, których Miasto nie było wówczas właścicielem, nie mieli wiedzy o wynikających z tego konsekwencjach. Przy okazji proszę o informację dotyczącą aktualnej sumy zobowiązania ciążącego na mieście z tego tytułu i podejmowanych działań prawnych w celu zakończenia sprawy.

 

Zdziwienie i zaciekawienie budzi wycena niektórych działań przyjętych uchwałą budżetową. Przykładowo koszt wylania emulsji asfaltowej na ul. Batorego-bocznej to ok. 109 zł za 1 m2, a na ul. Chopina-bocznej aż 195 zł za 1 m2 , chociaż w obu przypadkach zachowano taką samą technologię? Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej próbowałam na to pytanie otrzymać odpowiedź, bez skutku, zwracam się o nią teraz.

Ilość skarg mieszkańców dotyczących błędów w dokumentacji, zwłaszcza dotyczących spraw własnościowych i gospodarowania gruntami wskazuje, że należałoby przeprowadzić kontrolę dotyczącą właśnie tej dziedziny działalności Urzędu, lub zwrócić się do NIK, żeby dla dobra Miasta taką kontrolę przeprowadzono, i o to się zwracam.

 
 
27.09.2012

 
 

IV

 

Kolejna interpelacja dotyczy opieszałości Rady w udzielaniu odpowiedzi na pisma i terminowego zajmowania stanowiska w sprawach prawnych, a będących w kompetencji radnych. Na początku obecnej kadencji niektórzy Radni osobiście zwracali się do pokrzywdzonych mieszkańców, by wycofywali skargi dotyczące nieudzielania odpowiedzi na pisma i skargi – działanie pod względem etycznym dyskusyjne. Jak się jednak okazuje nie wyciągnięto z tego nauki, bowiem nie ustrzeżono się kolejnych nieprawidłowości w tej kwestii. Tym razem Sąd Administracyjny w Krakowie w dniu 20 sierpnia 2012 r. wydał orzeczenie nakładający na Radę Miasta Gorlice grzywnę w wysokości trzech tysięcy złotych plus koszta sądowe za naruszenie przepisów, czyli nie przesłania skargi mieszkańców wraz z aktami sprawy przez okres dwóch lat. Jak stwierdzono w uzasadnieniu, celem kary jest zmotywowanie Rady, do rozpoznawania spraw administracyjnych bez nieuzasadnionej zwłoki oraz zniechęcenie organu administracyjnego do kolejnych przypadków łamania prawa i zobligowanie radnych do wykonywania ustawowych obowiązków. – Przykre, że sąd musi przypominać radnym, że oprócz przywilejów mają też obowiązki, jednym z nich jest przestrzeganie prawa.

 

Pytam – z jakich źródeł pójdą pieniądze na ten cel? Czy z diet radnych, czy może Przewodniczący, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem pracy Rady, grzywnę pokryje ze środków własnych? Kolejne pytanie dotyczy ilości i wysokości grzywien i kar – w ciągu poprzedniej i obecnej kadencji – nałożonych na Radę Miasta Gorlice z powodu łamania prawa i niewykonywania ustawowych obowiązków?

Tagged with:
 

1 Comment

  1. WESOŁY STARUSZEK pisze:

    Autorka interpelacji, wykazała si ę brakiem znajomości Kodeksu Dobrego Obywatela, składającego się z dwóch artykułów .
    art. 1 WŁADZA MA ZAWSZE RACJĘ
    art. 2 O ILE WŁADZA NIEMA RACJI TO PATRZ art. 1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.