INTERPELACJE – SIERPIEŃ

Gorlice, 30.08.2012 r.

 

Radna Miasta Gorlice
Alicja Nowak

 

INTERPELACJE – SIERPIEŃ

 

I

 

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą strony prawnej wprowadzonych w Statutach osiedli zmian, co do których zgodności z zapisami Konstytucji miałam wątpliwości, dowiedziałam się, że były one podyktowane uwagami zgłaszanymi przez samych przewodniczących Zarządów osiedli i radnych. W związku z przedstawionym przez Przewodniczącego Musiała wyjaśnieniem proszę o kopie protokołów i wniosków, w oparciu o które Rada Miasta na majowej sesji wprowadziła zmiany

 

II

 

W dniu 23 lipca 2012 r. Burmistrza Miasta Gorlice, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Gorlicach Pod Lodownią 12 z pominięciem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Proszę o informacje jakie były powody rezygnacji Miasta z dochodów związanych z wynajmowaniem powyższego lokalu.

 

III

 

Jak wynika z udzielonej mi przez burmistrza Kochana odpowiedzi – udostępnione radnym pismo z dnia 25 lipca 2012 r. – Spółdzielnia Mieszkaniowa Pod Lodownią korzystała z mienia komunalnego w postaci najmu lokalu użytkowego aż do 23 lipca 2012 r., kiedy to z pominięciem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia zawarto Porozumienie rozwiązujące umowę z 1997 roku. Fakt istnienia wskazanej przez Burmistrza umowy i sposobu jej rozwiązania pani Migdar pomija w udzielonej dwa dni później, a skierowanej do radnych odpowiedzi. O wynajmie lokalu użytkowego Spółdzielni Pod Lodownią w pismach do Wojewody nie wspominają Burmistrz i Przewodniczący Musiał. Z zawartej w 1997 roku umowy najmu jasno wynika, że radna Migdar pełniąc jednocześnie funkcje prezesa spółdzielni i radnej miejskiej prowadziła działalność z wykorzystaniem mienia komunalnego, dała tym samym podstawy stwierdzenia, iż stan taki narusza przepisy „antykorupcyjne” (art. 24f.) ustawy o samorządzie gminnym, co stanowi podstawę do wygaszenia mandatu radnej w trybie art. 190 Ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województwa. W związku z powyższym zwracam się do Przewodniczącego Rady Miasta Gorlice Bogdana Musiała i pozostałych Radnych o zajęcie jednoznacznego stanowiska i na najbliższej sesji podjęcie zgodnie z obowiązującym prawem stosownej uchwały.

 

IV

 

Na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym proszę o przedstawienie informacji w przedmiocie roszczeń, w okresie od początku bieżącej kadencji, jakie na podstawie art. 36 ust. 1-3 powyższego aktu wysuwane są w stosunku do Miasta Gorlice.

Tagged with:
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.