INTERPELACJE – SIERPIEŃ 2011 R.

 Gorlice, 30.08.2011 r.

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

INTERPELACJE

SIERPIEŃ

I

Mieszkańcy ul. Ariańskiej, a także przypadkowi przechodnie, skarżą się na fatalny stan odcinka, który podczas przebudowy większej części ulicy został pominięty, trudno powiedzieć dlaczego. Nie mniej dziury w zrujnowanym chodniku stanowią zagrożenie dla pieszych, a zwłaszcza dziecięcych wózków. Ostatnio z wózka wypadło niemowlę, kiedy koło wpadło w dziurę, a matka straciła równowagę. Mieszkańcom i innym użytkownikom ul. Ariańskiej trudno zrozumieć dlaczego ten nieduży odcinek został pominięty, gdy realizowano projekt przebudowy jej większej części. Zwracam się z prośbą, o wymianę płyt chodnikowych, aby nie tylko podnieść estetykę całej ulicy, ale przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.

II

Kolejna sprawa dotyczy planów związanych z budową kompostowni na terenach zalewowych, położonych u zbiegu rzek: Ropy i Kotlanki. Jak wynika z dokumentów, plan zagospodarowania tego terenu jest z 1997 r., w 2005 roku nie był brany pod uwagę, ponieważ do opracowania nie włączono terenów przy ul. Zakole {działki 200/2, 200/3, 200/5, 200/9) – pozostawiono białą plamę. W oparciu o opracowane przez RZGW studium ochrony przeciwpowodziowej teren ten należy uznać za obszar szczególnie zagrożony powodzią.

Zgodnie z art. 40 ust. 1. pkt. 3 ustawy Prawo Wodne zabrania się lokalizacji na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym szczególnie ich składowania.

Nasuwa się pytanie – dlaczego przy opracowaniu w 2005 r. nowego planu nie uwzględniono założeń wynikających ze studium ochrony przeciwpowodziowej i nie zmieniono już wtedy planu zagospodarowania, lecz teren ten wyłączono z opracowania, pozostawiając jako plan aktualny opracowanie z 1997 r., które jest całkowicie sprzeczne z obowiązującym studium oraz przepisami ustawy Prawo Wodne.

W imieniu mieszkańców zwracam się o zmianę planu zagospodarowania tego terenu, poprzez wyraźne wyłączenie jego przeznaczenia na tak kontrowersyjne cele.

III

Skoro pani Gąsiorowska – były radca prawny UM Gorlice nadal nie reaguje na pisma dotyczące zwrotu dokumentów należących do Urzędu, a dotyczących umorzenie w sprawy dotyczącej działek w Małastowie i związaną z tym koniecznością zapłacenia Agencji Nieruchomości Rolnych pół miliona złotych  – sprawę należy zgłosić do Izby Adwokackiej,     i o to interpeluję.

IV

Proszę  o wyjaśnienie okoliczności podmiany pism urzędowych podpisanych przez Pana Burmistrza, a skierowanych do dyrektorów gorlickich szkół i przedszkoli,  dotyczących podwyżek dla pracowników obsługi. Jak to jest możliwe, aby zgodnie z prawnymi zasadami wytwarzania i obiegu dokumentów, istniały dwa różniące się treścią dokumenty, oznaczone tą samą datą i sygnaturą? W pierwszym chronologicznie piśmie, data obowiązywania podwyżki wyznaczona jest od 1 lipca. W drugim – dostosowana została do kwietniowej obietnicy i telewizyjnego wystąpienia Pana Burmistrza – i ma obowiązywać od dnia 1 czerwca. Proszę ponadto o wyjaśnienie, czy wydawanie decyzji – przez lub z upoważnienia organu wykonawczego Miasta Gorlic – z cofnięciem jej obowiązywania w czasie jest powszechna oraz jakie jest uzasadnienie dla takich praktyk. Czy tego typu działanie, to nowa jakość w tej kadencji? Kopię obu dokumentów załączam.

 

Załącznik:

 

  1. Kopia pisma z czerwca – datowana na dzień15.06.2011 r. nr OKS. 4424.20.2011,  uruchamiająca podwyżki od 1 lipca 2011 r.
  2. Kopia pisma z lipca, datowana na dzień 15.06.2011 r. nr OKS. 4424.20.2011, uruchamiająca podwyżki od 1 czerwca 2011 r.

 

Odpowiedź na interpelację II

Odpowiedź burmistrza odnośnie kompostowni

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.