INTERPELACJE – KWIECIEŃ 2011 R.

Gorlice, 28 kwietnia 2011 r.

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

INTERPELACJE

I

W objaśnieniu do projektu uchwały z dnia 11 kwietnia br. o zmianie budżetu Miasta Gorlice na 2011 r. – wskazano przy wydatkach bieżących w dziale 600 na nieterminowe regulowanie zobowiązań przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorlicach sp. z o.o., w tym również wobec ZUS. Czyn taki wypełnia znamiona określone w art. 14, ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. – o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005, nr 14, poz. 114, z późn. zm.). Proszę o pilne wyjaśnienie tej sprawy. Jako radnej miejskiej, trudno jest mi głosować nad uchwałą, jeśli uzasadnieniem (przesłanką) dla podjęcia decyzji jest fakt negatywnie kwalifikowany przez porządek prawny.

Ponadto, jeżeli przedstawiona w wzmiankowanym wyżej objaśnieniu sytuacja finansowa Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gorlicach sp. z o.o. jest tak trudna – wnoszę o przedstawienie dalszej prognozy finansowej Spółki i rozpatrzenie zasadności podjęcia działań sanacji finansów M.Z.K. w Gorlicach. Czynniki, które warunkują podjęcie uchwały o zmianie budżetu – w tym przypadku (niższe wpływy, wzrost kosztów paliw) mogą się powtarzać lub nasilać. W takiej sytuacji konieczność kolejnego zwiększania dopłat poprzez ponowną zmianę budżetu miasta, nie jest właściwą drogą postępowania.

II

Proszę o przedstawienie informacji w przedmiocie wyroku sądowego, mocą którego M.Z.B. w Gorlicach zobowiązane jest do zapłaty na rzecz P.P.H.U. REMBUD, należności tytułem wstrzymanych faktur. W szczególności właściwości sądu, który wydał prawomocny wyrok, sygnaturę sprawy, podstawę prawną zasądzonego roszczenia. Ponadto treść orzeczenia i uzasadnienie do orzeczenia w przedmiocie kosztów postępowania. Ostatnia informacja jest istotna w kontekście oceny legalności i rzetelności działań M.Z.B.  w powyższej sprawie.

Dodatkowo proszę o informacje w przedmiocie sposobu i historii księgowania wstrzymanych środków z tytułu należności na rzecz P.P.H.U. REMBUD. W szczególności terminu zwrotu środków do budżetu, klasyfikacji konta zaksięgowania, uzasadnienia wniosku M.Z.B. o przyznanie środków itp.

III

Na sesji w lutym zgłosiłam wniosek o zaprzestanie współpracy władz miasta z portalem, którego właściciel jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo pospolite, a zgodnie z ustawą Prawo prasowe osoba karana nie może być redaktorem. Interpelując, powołałam się na stosowne zapisy ustawy.  Niestety prawo jednak przegrało z szeroko rozumianą polityką informacyjną. Pan Burmistrz odpowiedział, że: „… podstawową zasadą prowadzenia polityki informacyjnej każdej instytucji jest dotarcie do największej grupy odbiorców. (…) Z uwagi na fakt, że portal (…) jest powszechnie odwiedzany przez społeczność naszego miasta, wynika konieczność przekazywania informacji również za jego pośrednictwem.”

W kontekście tej odpowiedzi zwracam się z pytaniem, dlaczego z Kurierka Gorlickiego „wycięto” zgłaszane przez radnych interpelacje, dzięki którym mieszkańcy mogli monitorować działalność swoich przedstawicieli. Sprawa jest dla mnie o tyle zaskakująca, że jestem członkiem komitetu redakcyjnego, a o spotkaniu poświęconym zmianom w strukturze pisma nie byłam poinformowana. Kurierek jest publikacją finansowaną w całości z budżetu miasta, której celem jest realizowanie polityki informacyjnej, o co tak bardzo zabieg pan Burmistrz. Z bliżej nieznanego mi powodu ograniczono jednak informacje dotyczące pracy radnych, a i na tego typu wiadomości czekają czytelnicy, a zarazem wyborcy. Liczę, że redaktor Kurierka udzieli na to pytanie odpowiedzi.

IV

Powołując się na fragment udzielonej mi przez pana Burmistrza odpowiedzi dotyczącej realizacji szeroko pojętej polityki informacyjnej ponownie wnoszę o umieszczanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej interpelacji radnych i udzielonych na nie odpowiedzi.

V

Proszę o informacje w przedmiocie klauzul zabezpieczających interes Miasta Gorlice w umowach z pracownikami na finansowanie szkoleń czy studiów. Nie jest sytuacją korzystną, jeśli urzędnik uzyskuje korzyści w postaci podnoszenia kwalifikacji na koszt miasta, co wiąże się również z zakłóceniami pracy administracji komunalnej z powodu udzielanych na czas szkolenia urlopów, jeżeli później korzyści z tego tytułu czerpie sam – prowadząc własną działalność gospodarczą. Proszę o odpowiedź – czy podjęto w tej materii działania zabezpieczające interes Miasta?

VI

W Gazecie Krakowskiej z 27 kwietnia ukazała się informacja dotycząca planowanej budowy nowoczesnej linii kolejowej w tzw. kanale europejskim Muszyna – Nowy Sącz – Piekiełko – Kraków Podłęże. Szykuje się też rewitalizacja części nieczynnych tras. Od współpracy samorządów lokalnych i Urzędu Marszałkowskiego zależy, które odcinki znajdą się w Małopolskim Programie Operacyjnym. W poprzedniej kadencji składałam w tej sprawie interpelacje. Obecnie interesuje mnie czy władze Gorlic planują podjęcie działań zmierzających do przywrócenia w Gorlicach połączeń kolejowych, które odciążyłyby drogi,   a także miałyby wpływ na podniesienie atrakcyjność Gorlic na turystycznej mapie Polski.     Czy przedstawiciele Gorlic brali udział w rozmowach dotyczących tego tematu?

Odpowiedź na interpelacje dotycząca usunięcia z Kurierka interpelacji

Odpowiedź odnośnie współpracy z Jarosławem Rozpłochowskim

Odpowiedź odnośnie firmy Rembud str. 1

Odpowiedź odnośnie firmy Rembud

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ III

dotyczącą współpracy z J. Rozpłochowskim

Uzasadnienie współpracy z J. Rozpłochowskim

Tagged with:
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.